kunstbus
Dit artikel is 05-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wonder

Het wonder (wonderen)

Bovennatuurlijke gebeurtenis, door tussenkomst van God of door goddelijke machten plaatsvindend.

wonder (bijvoeglijk naamwoord) = vreemd, buitengewoon
wonderbaar (bijvoeglijk naamwoord; wonderbaarder, wonderbaarst) = een wonder zijnde
wonderbaarlijk (bijvoeglijk naamwoord; wonderbaarlijker, wonderbaarlijkst; wonderbaarlijkheid) = grote verwondering wekkend
wonderlijk (bijvoeglijk naamwoord; wonderlijker, wonderlijkst) = als een wonder aandoend ook wel vreemd of zonderling

Het mirakel (mirakelen, mirakels) = wonder

mirakels (bijvoeglijk naamwoord)(informeel) = lastig
mirakels (bijwoord)(informeel) = in hoge mate

Het mirakelspel = toneelspel over een goddelijk wonder


Een wonder (of een mirakel) is een zeer indrukwekkende en rationeel (schijnbaar) onverklaarbare gebeurtenis. Verschillende religies bevatten beschrijvingen van het plaatsvinden van wonderen en geven er verschillende verklaringen voor, meestal door verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen.

Volgens de theïstische stromingen in monotheïstische religies, zoals het christendom en de islam, is een wonder een ingreep van God in het universum. Soms refereert het woord wonder aan een actie van een bovennatuurlijk wezen dat geen god is, bijvoorbeeld een engel of geest.
In het boeddhisme zijn wonderen vaak gerelateerd aan de zes bovennatuurlijke krachten.
Mensen van verschillende religieuze achtergronden hebben vaak verschillende definities van het woord wonder. Zelfs binnen een bepaalde religie wordt het woord nog op verschillende manieren gebruikt.

Het woord 'wonder' kan in het algemene spraakgebruik ook duiden op iets dat grote verbazing wekt en moeilijk te geloven of te begrijpen is, vaak kwalificeert men die gebeurtenis dan als 'wonderlijk'.

Bestaan van wonderen
Over het bestaan van wonderen, opgevat als bovennatuurlijk ingrijpen in de natuurlijke orde, lopen de meningen uiteen. Sinds 2003 werd door de KRO het televisieprogramma Wonderen bestaan uitgezonden, waarin wonderlijke belevenissen uit het leven van mensen naverteld en ook nagespeeld worden.

De rationalistische en panentheïstische filosoof Baruch de Spinoza stelt in zijn Tractatus theologico-politicus dat wonderen niet bestaan: bovennatuurlijk ingrijpen is immers niet mogelijk, omdat uitzonderingen op de natuurwetten onmogelijk zijn. De gebeurtenissen waarvan sommige mensen menen dat ze te wonderlijk zijn om natuurlijk te zijn, zijn volgens hem enkelvoudige instantiaties van natuurwetten. Ze doen zich (in eerste instantie) maar éénmaal voor en lijken daarom een uitzondering op de natuurlijke orde, maar zijn per principale verklaarbaar.

Een thaumaturg is iemand die wonderen doet of de natuurelementen kan bevelen. Bekende thaumaturgen zijn Apollonius van Tyana, Franciscus van Assisi, Meester Philippe, Jezus, Sathya Sai Baba ...

Mirakel van Amsterdam / Stille Omgang
De Stille Omgang is een Rooms Katholieke processie ter herdenking van een hostiewonder uit 1345. Deze processie wordt elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag na de 15e maart gelopen in de oude binnenstad van Amsterdam. In 2004 namen rond de 10.000 mensen deel aan de processie.

De processie herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Een stervende man in de Kalverstraat braakte de heilige hostie uit tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was, nadat hem het viaticum (ziekencommunie) was gegeven. Het braaksel, inclusief de heilige hostie, werd in het haardvuur gegooid uit eerbied, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de heilige hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer. Het wonder met het sacrament werd officieel erkend door de Rooms-Katholieke Kerk en als wonderlijk bewijs gezien van het geloofspunt van de waarachtige tegenwoordigheid van Jezus-Christus onder de schijngedaante van brood. Op de plaats waar de woning had gestaan werd een grote kerk (Heilige Stede) gebouwd, die echter in de beeldenstorm werd verwoest door de protestanten.

In de 16e eeuw raakt de sacramentsprocessie ter herinnering aan het wonder van 1345 in onbruik door de reformatie. De protestanten verboden alle openbare processies en katholieken maakten gebruik van schuilkerken om hun geloof te belijden.

In 1881 werd de processie als Stille Omgang in ere hersteld, onder andere door Joseph Lousbergh en zijn vriend Carel Elsenburg. De kapel van het Heilig Mirakel bestond toen nog, maar begin 20e eeuw (1908) werd deze kapel aan het Rokin gesloopt door de (protestantse) eigenaren, om te voorkomen dat deze "Heilige Stede" in bezit van de katholieken zou komen en ooit voor de roomse eredienst heringericht zou kunnen worden.

Om het mirakel te herdenken, lopen katholieke Amsterdammers en gelovigen van buiten de stad elk jaar een stille processie, waarbij geen enkel woord wordt gesproken, dit vanwege het tot voor enige jaren (tot 1984) geldende processieverbod in plaatsen ten noorden van de grote rivieren (waar reeds honderden jaren de protestants overheid deze plechtigheden had verboden en de katholieke bedienaren vervolgd). De processie loopt langs de vroegere grenzen van de stad, en onder andere over de Heiligeweg, een zijstraat van de Kalverstraat. De processie loopt ook over het Spui, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de Nes.

Op 18 maart 2006 werd het 125-jarig jubileum van de Stille Omgang herdacht. Het was de eerste keer dat de Omgang live op televisie werd uitgezonden. De opkomst was hoog: circa 9.000 pelgrims liepen mee. De organisatie denkt dat het jubileumjaar hiermee te maken heeft. In 2007 was de opkomst inderdaad lager volgens de voorzitter van het Gezelschap van de Stille Omgang; naar schatting namen in dat jaar ruim 8.000 pelgrims deel. In 2008 deden opnieuw ruim 8000 gelovigen mee aan de optocht.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirakel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.