kunstbus
Dit artikel is 14-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zacharia

Zacharia is de naam van meerdere personen in de Bijbel. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd.

Er zijn verschillende personen met deze naam:
. Zacharia, een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5).
. Een hoofd van de stam Ruben (1 Kron. 5:7)
. Een van de priesters in de tabernakel (1 Kron. 9:21)
. Verder: 1 Kron. 9:37, 1 Kron. 15:20-24, 1 Kron. 24:25, 1 Kron. 27:21, 1 Kron. 27:21, 2 Chr. 17:7, 2 Chr. 20:14, 2 Chr. 21:2, 2 Chr. 29:1, 2 Chr. 29:13, 2 Chr. 35:8, Ezra 8:16, Neh. 8:4, Neh. 11:12, Neh. 12:16, Neh. 12:35,41, Jes. 8:2, I Makk. 5:18.

. Zacharias of Zakariya is volgens het Lukasevangelie in het Nieuwe Testament en de Koran de vader van Johannes de Doper. Hij krijgt tijdens zijn dienst in de tempel bezoek van een engel.

Zacharias was volgens het Lukasevangelie een priester in de lijn van Abia, de man van Elisabeth en de vader van Johannes de Doper. Hij leefde ten tijde van Herodes, koning van Juda.
Lukas karakteriseert Zacharias en Elisabeth als rechtvaardig voor God en onberispelijk. Ze leefden naar alle geboden en eisen van de Heer. Zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze waren op hoge leeftijd gekomen.
Zacharias werd door het lot aangewezen om als priester dienst te doen in de tempel. Hij moest daar het reukoffer binnen brengen. Toen hij daar binnen was, verscheen een engel aan hem. Zacharias was bang voor de engel, maar de engel zei tegen hem niet bang te zijn. Hij zou een zoon krijgen, die vervuld zou zijn met de Heilige Geest en de wegbereider van de Heer zijn. Zacharias vroeg de engel waaraan hij dit kon weten. De engel antwoordde dat Zacharias niet zou kunnen spreken tot de dag van de geboorte van zijn zoon. Dit was inderdaad het geval, en wanneer hij de tempel weer uitkwam, was hij niet in staat om de menigte toe te spreken, die zich daar verzameld had. Toch begrepen zij dat hij een visioen had gezien. Zacharias bleef inderdaad stom, en Elisabeth werd zwanger. Toen Elisabeth een zoon gebaard had, wilden de buren het kind op de achtste dag besnijden en het de naam Zacharias geven, naar zijn vader. Elisabeth stond er echter op dat het kind Johannes genoemd zou worden. Men vroeg Zacharias om een beslissing te nemen. Hij vroeg om een schrijftafel, en schreef de woorden: 'Johannes is zijn naam'. Op dat moment werd hij verlost van zijn stomheid en werd hij vervuld met de Heilige Geest. Hij sprak de profetie die bekend is geworden als de lofzang van Zacharias.

In tegenstelling tot de informatie die in het Nieuwe Testament wordt gegeven is in de Koran weinig informatie over Zacharias verstrekt.
Zakariya wordt in de Koran in vier verschillende soera's genoemd.
In soera Het Vee wordt hij met Yahya, Isa en Iljas tot de "deugdzamen" gerekend. In soera De Profeten komt zijn naam voor naast die van zijn zoon Yahya, maar minder uitgebreid dan in de overige twee soera's.
In soera Het Geslacht van Imraan en soera Maria staan twee vergelijkbare verhalen, met de volgende elementen:
. hoewel zowel hijzelf als zijn vrouw al oud zijn, koestert Zakariya de wens van een nakomeling, waarvoor hij ook bidt;
. een engel kondigt aan dat hij een zoon zal krijgen, die hij Yahya moet noemen;
. als teken spreekt hij na de ontmoeting met de engel drie dagen niet dan door gebaren.

. Zacharia, de zoon van de hogepriester Jojada, wordt genoemd in 2 Kronieken 20:7, tijdens de regering van de koningen Achazja en Joas. Na de dood van Jojada veroordeelde hij moedig koning zowel als volk voor hun afkeren van God, waarop de koning bevel gaf hem te stenigen. Hij stierf in de voorhof van de tempel.
In het Nieuwe Testament wordt deze Zacharia door Jezus genoemd (Lukas 11:51; Mattheus 23:35).

. Zacharia (Hebreeuwse Bijbel) - Bijbelboek en profeet
Zacharia was de schrijver van het gelijknamige bijbelboek. Hij profeteerde in het herstelde tweestammenrijk, en is de elfde van de twaalf kleine profeten. Evenals Ezechiel komt hij uit het priesterlijk geslacht. Hij noemt zichzelf "de zoon van Berechja", maar wordt in Ezra 5:1 en 6:14 de "zoon van Iddo" genoemd (volgens Zacharia 1:7 zijn grootvader).
Zijn profetische loopbaan begon in het tweede jaar van Darius, koning van Perzië (520 v.Chr.), ongeveer 16 jaar na de terugkeer van de eerste groep ballingen uit Babel. Hij was een tijdgenoot van Haggai (Ezra 5:1). Zacharia is volgens de in zijn profetieën genoemde data opgetreden van het tweede tot het vierde jaar van de Perzische koning Darius I, kort na het einde van de Babylonische Ballingschap (ca. 520 v.Chr.). Zijn optreden valt samen met de eerste pogingen tot nationaal en godsdienstig herstel die door de landvoogd Zorobabel en de hogepriester Jesjoea werden ondernomen.

In de Grote moskee van Aleppo bevinden zich relikwieën van Zacharia.

De profeet richtte zich tegen het gebrek aan Godsvertrouwen en de zelfzucht van het volk: bekering is voorwaarde voor verder herstel. Bij de beschrijving van dit herstel ziet de schrijver in profetisch perspectief tegelijkertijd het geluk van Gods volk in de messiaanse tijd en het volledig herstel op het einde der tijden, wanneer Israël zich zal bekeren.
Zijn boek bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel beslaat de hoofdstukken 1 tot en met8, het tweede deel hoofdstuk 9 en verder.

De inhoud kan als volgt worden onderverdeeld:
Het voorwoord, bestaande uit hoofdstuk 1:1 - 1:6. Hierin wordt met een beroep op Israëls geschiedenis, het volk het volk opgeroepen aan God trouw te blijven.

In hoofdstuk 1:7 - 6:8 volgen acht visioenen. Deze zijn vaak in de vorm van beelden, en wel:
. een man tussen mirtebomen
. vier hoornen en vier smeden
. een vrouw in een efa
. man met meetsnoer
. Jozuas kleding
. de kandelaar en de twee olijfbomen
. de vliegende boekrol
. vier wagens

De kroning van Jozua in 6:9 - 6:15 is een bemoediging van de teruggekeerden uit de ballingschap, wijzend op de verre toekomst wanneer die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel, dus zich tot God zullen keren.

. Hoofdstuk 7 en 8 zijn twee jaar na het eerste deel gedateerd, en geven een antwoord op de vraag of de dagen van rouw over de vernietiging van de tempel nog gehouden moeten worden. Ze vormen een bemoediging en aansporing van de mensen, hen verzekerend van Gods aanwezigheid en zegen.

Hoofdstukken 9 tot en met 14
Het tweede deel van het boek, hoofdstuk 9-14, bevat geen datering. Het is waarschijnlijk dat er een redelijke tijdspanne tussen deze twee delen ligt. George Livingstone Robinson heeft onderzoek gedaan naar hoofdstukken 9-14. Zijn bevindingen waren:
. Hoofdstukken 9 tot en met 14 zijn van na de ballingschap
. Echter, deze hoofdstukken dateren uit een periode niet ver na de ballingschap
. Deze hoofdstukken hebben hun oorsprong in de periode tussen 518 en 516 voor Christus
. Deze hoofdstukken zijn nauw verwant met hoofdstukken 1 tot en met 8, en zijn meest waarschijnlijk door Zacharia zelf geschreven

Het bestaat uit twee profetieën.
. De eerste profetie (hoofdstuk 9-11) geeft een overzicht van Gods handelen met zijn volk tegen de tijd van de Messias.
. De tweede profetie, in hoofdstuk 12-14, toont de heerlijkheid die Israël wacht in de 'laatste dagen', het eindconflict en de overwinning van Gods koninkrijk.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Zacharias

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.