kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zilver

Zilver is een scheikundig element met symbool Ag en atoomnummer 47. Zilver is een overgangsmetaal. Het is een zilverwit (half-)edelmetaal. De naam zilver is afgeleid van silubar (oud-saksisch), wat in het OudDuits silbar werd en wat later silber werd. Het symbool Ag stamt af van het Latijnse argentum, wat helder wit of wit blinkend betekent.

Archeologisch bewijs toont aan, dat mensen al minstens 5000 jaar gebruik maken van zilver. Zilver werd al in 3000 jaar voor Christus gewonnen, in een gebied langs de Eufraat in Egypte. Later werd er veel zilver gevonden in mijnen die zich in Spanje bevonden. Er kwam ook zilver in Klein-Azië en in Griekenland voor. In het begin van de middeleeuwen werd er zilver gewonnen in Midden-Europa (waaronder Duitsland en Oostenrijk). Ongeveer 500 jaar geleden werd zilver per schip vervoerd uit Midden- en Zuid-Amerika. Dit was een klus waar heel wat risico aan verbonden was, want er waren altijd zeerovers die het zilver (en goud) wel wilden veroveren..

Zilver kan worden verworven als vrij metaal uit zuivere neerslagen, uit zilver ertsen zoals argeniet (zilver sulfide, Ag2S) en hoorn zilver (AgCl), en in combinatie met de neerslagen van ertsen die lood, goud of koper bevatten. Zilver neerslagen zijn te vinden in Australië, Canada, Chili, Duitsland, Mexico, Noorwegen, Sardinië en de VS.

Als men zilver zegt, denkt men meteen aan zilveren sieraden. Toch wordt zilver ook voor andere doeleinden gebruikt, 25% van de wereldproductie wordt gebruikt voor de elektronica en 50 % wordt gebruikt voor de fotoindustrie. Van de overige 25 % worden onder andere sieraden, medailles, bestek en munten gemaakt. Zuiver zilver is de beste geleider van warmte en electriciteit van alle bekende metalen, daarom wordt het wel gebruikt om soldeer, stopcontacten en stroomplinten van te maken. Zilver is daarnaast de beste licht weerkaatsende stof die we kennen, daarom worden er spiegels van gemaakt. Zilveren spiegels moeten worden voorzien van een beschermlaag, om te voorkomen dat ze barsten. Zilver werd ook wel gebruikt om munten van te maken, maar tegenwoordig gebruikt men daar meestal andere metalen voor. Sterling zilver, een legering die 92,5% zilver bevat, wordt gebruikt om bestek, sieraden en andere decoratieve voorwerpen van te maken. Met behulp van zilver en zink of zilver en cadmium kunnen hoge-capaciteit batterijen worden gemaakt. Zilver nitraat (AgNO3) is lichtgevoelig en wordt daarom gebruikt om fotofilm en -papier van te maken. Zilver jodide (AgI) wordt gebruikt om wolken te creëeren voor regenproduktie.

Waarborg Platina, Goud en Zilver:
Keurmerk voor het edelmetaalgehalte van voorwerpen. Beheer: wettelijk verplicht merkteken; keuringen uitgevoerd door Waarborg Platina, Goud en Zilver (zie zilveren voorwerpen keurtekens afgeslagen. Daarmee is dit één van de oudste vormen van consumentenbescherming. Zelfs een wettelijke bescherming, want de Waarborgwet 1986 garandeert dat een voorwerp met volgens de wet vastgestelde keurtekens het juiste gehalte aan Platina, Goud of Zilver bevat.
Ieder Platina, Goud of Zilver voorwerp dat in Nederland wordt verhandeld, moet voorzien zijn van een geldig keurteken. Bovendien mogen de woorden Platina, Goud, Zilver en Edelmetaal niet worden gebruikt voor voorwerpen, die niet aan het laagste wettelijk gehalte voldoen. De Koper van voorwerpen Platina, Goud en Zilver is dus goed beschermd. Let bij aankoop van het voorwerp op de aanwezigheid van keurtekens: het is uw waarborg.

Legeringen van edelmetaal
Zuiver Platina, goud en Zilver zijn te zacht om tot sieraden of gebruiksvoorwerpen te worden verwerkt. Zij zouden veel te snel slijten of verbuigen en daardoor onbruikbaar worden. Deze zuivere edele metalen worden dan ook gemengd met andere metalen (Platina met koper; geelgoud met koper en zilver; witgoud met koper en palladium of nikkel; zilver met koper), er ontstaan dan legeringen. De hoeveelheid edelmetaal in zo'n legering noemt men het gehalte van een legering. Het gehalte wordt aangeduid in gewichtsdelen zuiver edelmetaal per 1000 gewichtsdelen legering. Zo wil 750 duizendsten (750/1000) goud zeggen, dat er op de 1000 delen materiaal 750 delen zuiver goud in zitten en 250 delen ander materiaal zijn toegevoegd. Ook wordt voor goud de oude aanduiding karaat gebruikt. Zuiver goud is 24 karaat. Het vaststellen van de hoeveelheid edelmetaal in een legering kan uitsluitend door middel van een scheikundig of natuurkundig onderzoek.

Op grond van de Waarborgwet kennen we in Nederland drie geaccepteerde zilverlegeringen:
1. 1e gehalte zilver (925/000)
2. 2e gehalte zilver (835/000)
3. 3e gehalte zilver (800/000)Gehaltetekens
De gehalte-aanduidende tekens garanderen het gehalte aan edelmetaal van het voorwerp. Voor zover het de tekens betreft voor grote voorwerpen, zullen deze tekens samen met het kantooraanduidend teken en de jaarletter op de voorwerpen voorkomen.

Het komt voor dat in een voorwerp een getal (585, 750, 835) of een aanduiding (14k, 18k) is ingeslagen. Dit getal of deze aanduiding houdt echter geen enkele "waarborg" in van het gehalte van dit voorwerp. Uitsluitend de beschreven gehaltetekens garanderen het gehalte van de voorwerpen.Kantooraanduidende tekens
Kantooraanduidende tekens geven aan bij welk waarborgkantoor het voorwerp is gekeurd.

Op de grote voorwerpen, zoals bestek, schalen e.d. waarvan het gehalte zonder enig voorbehoud kan worden gegarandeerd, wordt niet slechts een gehalte-aanduidend teken afgeslagen, maar bovendien nog een kantooraanduidend teken en een jaarletter. Het kantooraanduidend teken voor platina en gouden voorwerpen heeft als symbool een leeuwenkop voor zilveren voorwerpen een minervakop. In deze tekens is een letter aangebracht, die het Waarborgkantoor aanwijst waar het gehalte-onderzoek heeft plaatsgevonden.

Meestertekens
Sinds de middeleeuwen komen op edelmetalen voorwerpen meestertekens voor. Het meesterteken geeft aan wie de verantwoordelijke maker van het voorwerp is. Dit teken wordt door de maker zelf op de voorwerpen aangebracht, voordat de voorwerpen bij de Waarborg ter keuring worden aangeboden. De maker (werkmeester) is hiertoe wettelijk verplicht. Het meesterteken vertoont de beginletter van de naam van de maker en een bijzonder onderscheidingsteken, zodat ieder meesterteken verschillend is.Jaarletters
Zoals reeds eerder is vermeld wordt op grotere voorwerpen op veroek naast het gehalte- en kantoorteken ook een jaarletter aangebracht. De jaarletter geeft aan in welk jaar het voorwerp is gekeurd. Voor jaarleters worden telkens 25 letter van het alfabet gebruikt. De vorming van letters is in iedere serie anders. In de jaren waarin een kroning van het staatshoofd heeft plaatsgevonden (1948 en 1980) is op de jaarletter een kroontje geplaatst.

Invoertekens
Uit het buitenland ingevoerde edelmetalen voorwerpen zullen meestal zijn voorzien van een buitenlands meesterteken. Bij invoer wordt naast het gehalte-aanduidend teken het invoerteken aangebracht. Dit teken vertoont de beginletters van de naam van de onderneming die de voorwerpen in ons land ingevoerd heeft, met daaraan toegevoegd een plusteken (+). Dit plusteken doet het verschil met een binnenlands meesterteken duidelijk uitkomen.

Gewichtaanduidende tekens
Voorwerpen met veel losse onderdelen krijgen naast de reeds eerder genoemde keurtekens nog een teken dat het totaal edelmetaalgewicht van het voorwerp aangeeft. Deze gewichtaanduidende tekens worden cijfertekens genoemd en komen voor met de aanduiding 1 tot en met 20 en 100. Het in het teken voorkomende getal dient men met 5 te vermenigvuldigen om het edelmetaalgewicht (binnen zekere grenzen) te verkrijgen. Zo geeft b.v. het cijferteken 1 aan dat het edelmetaalgewicht van het totale voorwerp ligt tussen en 5 gram. Het cijferteken 2 geeft aan, dat het edelmetaalgewicht ligt tussen de 5 en 10 gram. enz.

zilver,
Oplosbare zilver zouten, vooral AgNO3, kunnen dodelijk zijn bij concentraties van rond de 2 gram. Zilver verbindingen worden langzaam door lichaamsweefsels opgenomen, waardoor een blauwachtige of zwartachtige huid verkleuring ontstaat (argiria).

Oog contact: kan ernstige verwondingen veroorzaken wanneer vloeistof in contact komt met de ogen. Huid contact: kan huidirritatie veroorzaken. Herhaalde en langdurige blootstelling van de huid kan dermatitis veroorzaken. Inademingsrisico's: blootstelling aan hoge concentraties dampen kan duizeligheid, kortademigheid, hoofdpijn of ademhalingsinfecties veroorzaken. Extreem hoge concentraties kunnen slaperigheid, wankelen, verwarring, bewusteloosheid, coma en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Vloeistof of dampen kunnen irriterend werken op de huid, ogen, keel en longen. Opzettelijk misbruik dat leidt tot concentrering en inademing van zilver produkten kan schadelijk en dodelijk zijn.

Inademingsrisico's: vrij giftig. Kan maagklachten veroorzaken en ook misselijkheid, overgeven, diarree en bewusteloosheid. Aspiratie van het materiaal in de longen wanneer het wordt ingeslikt of wanneer men gaat overgeven kan chemische longontstekingen veroorzaken die fataal kunnen zijn.

Doel orgaan: overmatige chronische blootstelling aan een verbindingen van zilver in de organen kan de volgende effecten veroorzaken bij proefdieren in het laboratorium: Beschadiging van nieren, ogen, longen, lever en hersenen.

Overmatige chronische blootstelling aan zilver of zilver verbindingen kan bij mensen de volgende effecten veroorzaken: Hartritme stoornissen, Permanente hersenbeschadiging en beschadiging van het zenuwstelsel, Potentiëring van de werking van neurotoxines die al in het lichaam aanwezig zijn, met als gevolg ernstige zenuwbeschadiging.

Websites: www.zilverbank.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 680.