kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

abstrakte kunst

Abstracte Kunst

Abstracte kunst duidt een voorstellingswijze aan die afziet van elke relatie tot de zichtbare werkelijkheid en die als middelen slechts gebruik maakt van de kleur, de vorm en de lijn. Het begrip abstracte kunst is echter problematisch, aangezien niet de relatie met de werkelijkheid wordt opgeheven, doch een directe andere realiteit door de abstracte kunst wordt overgebracht. Bovendien ziet de tastbare beeldende kunst niet af van bepaalde abstracties van het werkelijke voorbeeld.

De abstracte kunst ontwikkelde zich aan het begin van de 20ste eeuw in veel variaties, nadat door de decoratieve stilering van de jugendstil en door de gewijzigde vorm van het afbeelden van de werkelijkheid tijdens het impressionisme, steeds sterker de kleuren en vormen zelf op de voorgrond traden en het nabootsende illusionisme verdrongen.

De aanzet tot een losmaken van de kunst van de weergave van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid vindt men al in het impressionisme, het fauvisme en het expressionisme, waar de kleur zich reeds begint te verzelfstandigen.

Tussen 1907 en 1910 zijn met het schilderij CAOUTCHOUC van Francis Picabia, en met Kandinsky's eerste abstracte aquarel de eerste abstracte schilderingen ontstaan.

In aansluiting hierop ontwikkelden zich talloze aparte richtingen, die hetzij de geometrische dimensies benadrukten ( de-stijl , constructivisme, suprematisme), of de expressieve uitdrukkingskracht van de kleuren ( abstract expressionisme, tachisme, l'art informel, action-painting ) ontwikkelden.

De tendens naar een geminimaliseerde vormentaal sloeg vooral bij Kasimir Malevich sterk aan, die met zijn theorie van het suprematisme (rond 1913) een radicale beperking naar uitsluitend geschilderde basisvormen vorderde, hetgeen wil zeggen, beperkt tot rechthoeken, driehoeken en cirkels, die hij meestal op witte ondergrond schilderde. Het is hierbij niet de bedoeling, dat deze schilderijen iets concreets voorstellen, iets beduiden of een gevoel uitdrukken. Ze hebben een consequente autonomie.

Was de abstracte-kunst in het begin nog provocerend, later kreeg zij meer voet aan de grond en werd op een gegeven moment bijna tot dogma van de moderne kunst. Uiteindelijk sloten zich veel kunstenaars aaneen tegen dit vermeende modernisme van de aanhangers van de abstracte-kunst. Daarmee kreeg de figuratieve schilderkunst, in het midden van de jaren zestig weer een nieuwe impuls. De hierdoor ontstane veelheid aan verschillende-stijlen en wijzen van uitbeelding, evenals het teruggrijpen naar oudere tradities van figuratieve kunst, drukte zijn stempel, ook binnen de schilderkunst, op het begrip postmodernisme.

Op het gebied van de abstracte beeldhouwkunst waren met name het werk van Alexander Archipenko en de constructivistische 'machinekunst' van Wladimir J. Tatlin van belang. Door het toenemend gebruik van nieuwe materialen en ook media binnen de plastische kunst wordt het begrip abstractie echter onbruikbaar en voor de zeer gedifferentieerde verschijningsvormen te algemeen.

De begrippen 'concreet' of 'absoluut' onderstrepen het feit dat de lijnen en structuren van de vorm de plaats innemen van het figuratieve object.

In de ontwikkelingen van de abstracte-kunst, die nog altijd nieuwe variaties oplevert, kunnen twee grote stromingen worden onderscheiden: Een geometrisch geori├źnteerde, waarvan de aanvang wordt gekarakteriseerd door het suprematisme van de Russische schilder Malevich en het constructivisme van de Nederlandse Mondriaan, en daarnaast een abstract expressionisme, waarbij vorm en kleur vaak wilekeurrrig worden toegepast en als het ware vanuit het onbewuste de gevoelens en indrukken van de kunstenaar tot uitdrukking brengen. Deze vorm van abstractie die vooral na de tweede wereldoorlog in Europa en Amerika heeft gebloeid, heeft in zijn uiterste consequentie geleid tot een automatisme waarbij het proces van het schilderij de hoofdzaak wordt bij de vormgeving. Bij de techniek van het dripping-painting ge├»nspireerd door Max Ernst en Jackson Pollock met hun schijnbaar allerminst beheerste manier van opbrengen van de verf, wordt het toevallige van de abstracte schilderkunst zeer treffend.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 57.