kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 11-11-2008 voor het laatst bewerkt.

Henri Bellechose

Vlaams schilder, oorspronkelijk afkomstig uit Brabant, geboren ca. 1380 in Belgisch Brabant, bekend vanaf 1415 - overleden tussen 1440-44.

Henri Bellechose was een kunstschilder uit de hoofse gotiek, die werkzaam was te Dijon en wordt gerekend tot de Franse primitieven.

Henri Bellechose is pas bekend vanaf 1415 omdat hij dat jaar de officiële schilder en kamerheer (valet de chambre ) werd van Jan zonder Vrees, de hertog van Bourgondië. Hij volgde daarbij Jan Maelwael op, in wiens atelier hij mogelijk al werkzaam was.

ca. 1416 Retabel van Sint-Dionysius, Louvre, Parijs

Bellechose voltooide het door Jean Malouel (Jan Maelwael) begonnen retabel van Sint Denijs, dat werd geschilderd voor het kartuizerklooster van Champmol, nabij Dijon, en thans in het Louvre hangt. Het geldt als het hoofdwerk van de Frans-Vlaamse stijl. Ook de grote ronde Pietà in het Louvre gold als een werk van hem, maar wordt thans aan Jean Malouel toegeschreven.
Van al hetgeen Jan Maelwael blijkens de documenten heeft gemaakt, lijkt niets bewaard gebleven zodat het bij de werken die thans op zijn naam gesteld worden, om weinig gefundeerde toeschrijvingen gaat. Deze toeschrijvingen dienen dus met de grootst mogelijke terughoudendheid bezien te worden. Lange tijd is de Communie en het Martelaarschap van de Heilige Denis in het Louvre als een werk van de hand van Jan Maelwael beschouwd vooral vanwege de traditionele herkomst uit het klooster Champmol bij Dijon en de vermelding van de opdracht aan Jean Maelwael voor de vervaardiging van een aantal altaarstukken voor dit klooster in 1398. Zo zou het paneel waaraan hij in 1398 was begonnen, bij zijn dood onvoltooid zijn gebleven. Vervolgens zou dit door zijn opvolger in hertogelijke dienst, Henri Bellechose, afgemaakt zijn. Bij een hernieuwde lezing van de betreffende documenten is Reynaud in 1961 echter tot de conclusie gekomen dat het formaat van het schilderij in het Louvre met geen van dat van de panelen die in
het document uit 1398 worden genoemd, in overeenstemming is. Het schilderij in het Louvre, dat volgens de traditie uit de Chartreuse de Champmol bij Dijon zou stammen, wordt thans nog alleen met het document van 29 mei 1416 verbonden waarin Henri Bellechose werd betaald voor de kleuren voor een "tableau de la vie de saint Denis." Van Bellechose bezitten wij, helaas, evenmin andere gedocumenteerde of stilistisch vergelijkbare werken, zodat ook deze toeschrijving geen bevestiging elders vindt. - (schilderen van vlaggen voor het kasteel van Talant en het schilderen van het wapenschild voor de begrafenis van Jan zonder Vrees in 1419.

In 1420 werd hij hofschilder van de nieuwe hertog van Bourgondië, Filips de Goede. Tijdens de jaren twintig had hij zo’n acht assistenten en twee leerjongens. Hij huwde ook met Alixant Lebon, de dochter van een notaris uit Dijon. Tijdens deze jaren ontving hij meerdere opdrachten van zijn beschermheer, o.a. voor altaarstukken, bijvoorbeeld voor de kapel van het kasteel van Saulx-le-Duc en voor de Sint-Michielskerk van Dijon. Hij verrichtte ook weer decoratief werk voor begrafenissen, zoals voor die van Margaretha van Beieren in 1423.

In 1430 verscheen Bellechoses naam voor het laatst in de hertogelijke rekenboeken. Het salaris van Bellechose was sinds 1426 met twee derde afgenomen en sinds 1429 werd Bellechose zelfs helemaal niet meer betaald. Doordat Filips de Goede zijn hof had verhuisd naar de Nederlanden en vaker een beroep deed op Jan van Eyck, nam het prestige van het hof in Dijon en bijgevolg de artiesten die daar werkzaam waren af. Bellechose was nog steeds in leven in 1440, maar verbleef niet meer te Dijon.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article Henri Bellechose is waarschijnlijk een hoogst bekwaam talent in de kunst geweest, dewijl er aangeteekend staat, dat hij, in den jare 1415, Kamerdienaar en Hofschilder was van Jan den Onversaagde, Hertog van Bourgondië, en ook dat hij, na diens gewelddadigen dood, bij zijn zoon Philippus den Goede, die hem in 1419 opvolgde, diezelfde vereerende betrekking bleef vervullen. In den jare 1415, heeft hij voor de Karthuisers te Dijon twee schilderstukken vervaardigd, het een voorstellende: Het leven van den H. Dionysius; en het ander De dood van de H. Maagd. Het berigt van 1415, vindt men bij le Comte de Laborde, les Ducs de Bourgogne etc. Paris 1849. Tome I; Introduction, bl. LXIX. Ook in Les splendeurs de l'art en Belgique; Bruxelles, 1848; - en dat van 1419, in Fiorillo, Geschichte der Mahlerey in Frankreich; Göttingen, 1805, in de Noot, die zulks ontleend heeft uit de Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne etc. Paris, 1729. - (Christiaan Kramm (www.dbnl.org))

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 955.