kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes Warnardus Bilders

Nederlands schilder van landschappen, dieren enstadsgezichten, vertegenwoordiger van de Romantiek,

Geboren 18 november 1811 Utrecht, gestorven 29 oktober 1890 Oosterbeek (Renkum),

vader van Gerard Bilders,
Gehuwd met Frederica Staudenmayer uit Stuttgart,

Leerling van Jan Lodewijk Jonxis,
Leraar van Gerard Bilders, Maria Bilders-van Bosse, Hendrik Willem Mesdag,

Oosterbeek 1841 - 1890
Bilders schilderde veel bos- en heidelandschappen in Duitsland en aan de Veluwezoom bij Oosterbeek.

Utrecht 1846 - 1852
Amsterdam 1853 - 1854
Amsterdam 1858 - 1880
Duitsland 1839
Duitsland 1844

Oosterbeekse School en de Haagse School
De schilder Johannes Warnardus Bilders verkeerde graag aan de Veluwerand in de omgeving van Oosterbeek en Wolfheze. Als laatromanticus vond hij daar onderwerpen te over die hem in staat stelden de nietigheid van de mens tegenover de machtige woudreuzen, een romantisch gegeven bij uitstek, gestalte te geven. Zijn schildertrant met een wat lossere verftoets week echter duidelijk af van die van typisch Romantische schilders als Schelfhout en B.C. Koekkoek. Daarbij had hij een open oog voor het werk van de schilders van Barbizon, dat hij in 1860 had bezocht.

In Oosterbeek voegden jongere schilders als Gabriel, Mauve, de drie Marissen en De Haas zich bij hem. Van de kring van schilders die rondom Bilders ontstond, maakte ook zijn zoon Gerard Bilders deel uit.

Toen steeds meer schilders het dorp kwamen bezoeken sprak men al snel van het Nederlandse Barbizon. Aanleidingen om romantische natuurtaferelen af te beelden bood de omgeving genoeg. Toch verdwenen de romantische elementen meer en meer uit de werken die tot stand kwamen. Voor een werkwijze waarin de realiteit van alle dag de aandacht kreeg, werd langzamerhand de weg gebaand. Landschappen en interieurs werden met een steeds lossere penseelvoering uitgewerkt, waarbij gestreefd werd naar een vervloeien van kleuren tot een grijsbruin palet. Tonaliteit werd het kenmerk van de schilderkunst, meer dan koloriet.

Gemakkelijk ontstaat het idee dat de Haagse School, die ook wel de "grijze school" wordt genoemd, dan ook in Oosterbeek zou zijn ontstaan, of althans daar sterke impulsen heeft gekregen. Oosterbeek is zonder meer een factor geweest in de geschiedenis van de Haagse School. Lang niet alle Haagse Scholers echter zijn in Oosterbeek geweest. Geheel andere landschappen dan die van de Veluwerand zijn voor hen belangrijk geweest. En deze werden door hen, maar evenzeer door schilders die niet tot hun school werden gerekend, veelvuldig bezocht.

De Provinciale Drentsche en Asser Courant meldde op 8 oktober 1878:
De beide schilders, de heer Bilder en mej. Bosse, die hier dezen zomer onderscheidene teekeningen van ons dorp gemaakt hebben, zijn voor een paar dagen weer vertrokken. Zoo 't schijnt, is het hun hier goed bevallen, daar zij voornemens zijn ons op een volgend zomer weder een bezoek te brengen.
Het bezoek waarvan het bericht spreekt heeft inderdaad plaatsgevonden getuige het bericht in de krant van 14 februari 1880:
"Gieten, 12 Febr.
De heer Bilders en mej. van Bosse, die hier twee zomers vertoefd hebben om teekeningen en schilderstukken van ons dorp en omliggende plaatsen te maken, waren hier om hun vriendschappelijken omgang zeer geacht. Als blijk, dat ook Gieten nog niet bij hen uit de gedachten is, diene, dat dezer dagen door hen eenige gelden zijn overgezonden aan mej. Braams, om deze onder de behoeftigen alhier te verdeelen.
"
De schilder Johannes Warnardus Bilders had Maria Philippina van Bosse in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw leren kennen. Hij werd haar derde leermeester en zij, in 1880, zijn tweede echtgenote. Over hen gaan de twee aangehaalde krantenberichten. Nog voor hun huwelijk bezochten ze blijkbaar samen Gieten. En kennelijk manifesteerden ze zich dadelijk. Ze trokken zich het lot van minderbedeelden aan en gingen op vriendschappelijke wijze met de dorpelingen om.

De schilders A. Mauve, Ch. Rochussen, Willem Roelofs stoffeerden een of meerdere malen een aantal van zijn schilderijen.

Werk: o.a. 'De heide bij Wolfheze' (1866) en 'Bosgezicht', beide in het Rijksmuseum te Amsterdam.

RKD Images

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 14.