kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aspect

Het aspect(en) ()

zijde, kant van een zaak: de andere aspecten van die kwestie

Taalkunde
Onder de grammaticale term aspect verstaat men de wijze waarop de werking verloopt die door het werkwoord in de zin wordt uitgedrukt, gezien vanuit het oogpunt van de spreker.

Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden en wordt in het Nederlands onder meer uitgedrukt door (de tijd van) de persoonsvorm, of door een hulpwerkwoord.

Voorbeelden:
. Hij gaat aan het toernooi deelnemen. (begin)
. Hij is zich op de wedstrijd aan het voorbereiden. (voortduring)
. Hij heeft de wedstrijd glansrijk gewonnen. (voltooiing)

Werkwoorden worden in sommige talen, waaronder het Servokroatisch, ook naar aspect vervoegd. Onderscheiden worden perfectieve en imperfectieve werkwoorden en werkwoordsvormen. Van belang hierbij is of het een eenmalige dan wel voltooide handeling betreft, of een gewoonte dan wel een handeling die nog niet voltooid is. In het eerste geval is het aspect perfectief, in het tweede imperfectief.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspect_(taalkunde).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 739.