kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Homerus

Homerus, of Homeros, Grieks dichter, leefde tijdens de eerste helft van de 8ste eeuw v. Chr. in de buurt van Smyrna.
homerus was waarschijnlijk afkomstig uit Ilonië.

Over tijd en persoon van Homerus is vrijwel niets met zekerheid bekend. De latere levensbeschrijvingen verwerken wel oudere gegevens, maar zijn toch niet betrouwbaar. Homerus is daar het type van de blinde, in armoe levende, zwervende zanger (rapsode), waarmee echter het aristocratisch karakter van zijn poëzie en zijn scherpe opmerkingsgave strijdig lijken. Bekend is dat zeven steden de eer opeisten, Homerus' bakermat te zijn geweest. Hiervan lijkt Smyrna of het naburige eiland Chios de voorkeur te verdienen.

Men neemt thans veelal aan dat de Ilias ca 800 vC is ontstaan, en de Odyssee een of twee generaties later. De aan Homerus toegeschreven gedichten houden zich bijna uitsluitend bezig met de Trojaanse sagenkring, dwz. een complex van heldensagen rond een krijgstocht, door de Grieken (in deze gedichten Achaeërs genoemd) ondernomen tegen Troje of Ilion, een in de noordwest-hoek van Klein-Azië gelegen stad (volgens oude Alexandrijnse geleerden in 1180 vC)

De oudste poëzie van de westerse wereld ontstond tussen circa 850 en 550 vC in de Griekse steden op de westkust van Klein-Azië. De verhalen over de strijd om Troje (ook wel Ilion genoemd) zijn in de Oudheid altijd zeer populair geweest. Zo'n gedicht over helden en hun heldendaden noem je een epos. In Griekenland worden stukken ervan voorgedragen door rapsoden. De rapsoden dragen delen uit de gedichten voor en begeleiden zichzelf daarbij op een lier. Eén van hen is Homerus. Hij is de eerste geweest die rond de 8ste eeuw v.Chr. deze legendarische verhalen ook op schrift stelt.

Van deze verhalende gedichten werden er twee volledig overgeleverd: de Ilias en de Odyssee. Beide gedichten worden toegeschreven aan Homerus, volgens de traditie een 'blinde zanger'. Alleen deze werken zijn volgens de Alexandrijnse geleerden van de hand van homerus. Met deze geschriften is homerus een van de beroemdste dichters uit de wereldliteratuur. Zowel de Ilias als de Odyssee zijn geschreven in versvorm.

Trojaanse Oorlog
Rond de 8ste eeuw voor Christus schreef Homerus waarschijnlijk De heldenepen Ilias en Odyssee op basis van bekende verhalen.
Het eerste boek, de Ilias gaat over de belegering van de Grieken tegen de stad Troje of Ilion gedurende de tijd dat de aanvoerders Agamemnon en Achilles ruzie hebben over een slavin. En dan te bedenken dat de oorlog werd gevoerd om een andere vrouw: Helena. De goden bemoeien zich er mee. Ze zijn partij en weerspiegelen het denken en voelen van de mensen.

In de Odyssee lezen we over de, via een zwerftocht vol met avonturen, vertraagde thuiskomst van de 'held' Odysseus na de Trojaanse oorlog; terug naar zijn wachtende vrouw Penelope op het eiland Ithaka. Wat opvalt is hoe weinig de helden verschillen van de mensen die je nu elke dag kunt tegenkomen.

zie ook Homerus deed dit in een nogal verheven stijl, met veel bijvoeglijke naamwoorden en stereotype zinswendingen, maar ook met mooie vergelijkingen uit de natuur en zijn naaste omgeving. De personages uit de Ilias en de Odyssee worden met een voor die tijd ongekende levendigheid beschreven en zijn binnen het verhaal relatief realistisch.

Archeologische vondsten, en in het bijzonder die van Heinrich Schliemann, hebben bewezen dat de door Homerus beschreven culturen in werkelijkheid hebben bestaan.

Omtrent de persoon van Homerus bestond reeds in de oudheid geen eensgezindheid. Noch de tijd waarin hij leefde, noch zijn levensloop staat vast, evenmin als zijn geboorteplaats. Zelfs is in de 19e eeuw door de moderne kritiek zijn gehele bestaan in twijfel getrokken, niet omdat men de echtheid van Ilias en Odyssee als Oud-Griekse gedichten bestreed, maar omdat men ze wilde toeschrijven aan een groep van dichters, een opvatting die reeds uit de oudheid stamt en ook nu nog aanhangers vindt. Ilias en Odyssee verraden echter vooral door hun opzet de hand van één man, zodat men over het algemeen het bestaan en de rol van Homerus als dichter erkent. Vermoedelijk leefde hij ca 800 v.Chr. en was hij (blijkens zijn dialect) afkomstig uit Smyrna of omgeving. Volgens oude bronnen was hij blind. Mogelijk heeft het feit dat Homerus een blinde minstreel ten tonele voert in de Odyssee, aanleiding gegeven tot dit verhaal. Homerus is voor de Griekse oudheid van zeer grote betekenis geweest als richtsnoer voor het maatschappelijk en geestelijk leven. Hij werd geciteerd (o.a. door Plato) als gezaghebbende autoriteit op velerlei gebied, speciaal de godsdienst. Herodotus zegt reeds, dat Homerus en Hesiodus de Grieken hun godenleer hebben gegeven. Inderdaad heeft de Olympische godenwereld vooral in en door het werk van deze dichters vaste vorm verkregen. Homerus' werk de 'Bijbel der Grieken' te noemen, zoals in moderne tijd wel geschied is, is stellig overdreven, maar bevat een kern van waarheid. Homerus speelde een grote rol in het onderwijs. De jeugd leerde er van alles uit: taal, geschiedenis, aardrijkskunde, religie en moraal. De betekenis van Homerus is voor ons dan ook veel meer dan alleen literair. Hij vormt een rijke bron voor onze kennis van de oudste geschiedenis, de maatschappelijke structuur en het wereldbeeld der Grieken. De Ilias leert ons de maatschappij kennen van het standpunt van de feodale burchtheer, waarnaast Hesiodus een waardevol pendant vormt. Historisch zeer belangrijk is ook, dat bij Homerus twee tijdvakken dooreenspelen: zijn eigen tijd, waarin het ijzer de hoofdrol speelt, en een oudere periode met als hoofdkenmerk het brons. De Odyssee mist het militair-feodale karakter van de Ilias en geeft ons meer inzicht in het gewone leven; bovendien bevat dit werk tal van fantastische verhalen (bijv. Scylla en Charybdis, Phaeaken, Cyclopen), typische 'sterke' verhalen van de thuiskomende zeeman, die toch ook weer kunnen bijdragen tot de kennis van het wereldbeeld in die dagen.

zie ook Odysseus in Ierland en Schotland

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.