kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob Revius

Nederlands Calvinistisch predikant, dichter, vertaler en (kerk)historicus. Publiceerde overwegend Nederlandstalige werk.

Eig. (tot ca 1614) Jacobus Reefsen(i)us, Noordnederlands dichter (Deventer nov. 1586-Leiden 15.11.1658).

Jakob Reefsen, zoon van Ryck Reefsen, burgemeester van Deventer, die in 1587 uitweek naar Amsterdam, groeide op in Amsterdam. Hij studeerde theologie in Leiden (1604-1607) en Franeker (1607-1610), waarna hij nog een studiereis in Frankrijk maakte (1610-1612) en de invloed van de Pléiade onderging. Hier maakte hij kennis met de renaissance-poëzie die grote invloed zou hebben op zijn eigen dichtwerk.

Van 1614 tot 1641 was hij predikant in zijn geboortestad Deventer, die ook zijn studie had betaald. In deze periode werkte hij mee aan de Statenvertaling en publiceerde hij zijn voornaamste gedichtenbundel, de Over-ysselsche Sangen en Dichten (1630), een hoogtepunt van de Nederlandse barok vormt, die voor een groot deel een soort geschiedenis van het Godsrijk op aarde is. Ook deed hij veel voor de oprichting van het Athenaeum Illustre te Deventer (1630).

Zijn hoofdwerk, de Over-Ysselsche sangen en dichten, bestaat uit drie delen: een mozaïek van schriftuurlijke gedichten, chronologisch gerangschikt van de schepping tot de geboorte van Christus; een groep gedichten die begint met Christus' geboorte en eindigt bij het laatste oordeel; ten slotte een soort `aanhangsel' met wereldlijke gedichten: epigrammen, bruilofts-, lijk- en lofdichten en vooral historische en strijdzangen (het laatste deel werd in de uitgave van 1634 met 50 pagina's uitgebreid). Op de Athenaeumbibliotheek te Deventer bevindt zich een exemplaar van Revius zelf, waarin hij een aantal verzen bijschreef op de door de chronologie vereiste plaats.

Eind 1641 werd hij regent van het Statencollege in Leiden. Dit was een internaat voor studenten theologie die met een beurs studeerden. De taak van de regent was, naast het verzorgen van colleges, het houden van toezicht op de studenten zowel wat betreft hun studievorderingen als wat betreft hun persoonlijk leven. In deze periode schreef Revius minder poëzie. Wel publiceerde hij een boek over de geschiedenis van Deventer Daventria Illustrata (1651) en polemiseerde hij heftig met zijn sub-regent Adriaan Heereboord over de in zijn ogen verderfelijke filosofie van René Descartes.

Jacobus Revius is een van de weinige 17e eeuwse dichters wiens werk ook nu nog gelezen en gezongen wordt. In het Liedboek voor de Kerken zijn in gemoderniseerde spelling 7 gedichten van hem opgenomen. Zijn bekendste gedicht is Hy droegh onse smerten met de eerste regel "T' en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten".

Zijn poëzie is soms vurig strijdbaar, soms diep religieus en vroom, calvinistisch, maar ook renaissancistisch: hij beoefende de translatio (vertaling) en creatieve imitatio (navolging) en wilde de renaissancistische universele waarheid tot uitdrukking brengen. Hij werd beïnvloed door klassieke dichters en kerkvaders en wortelde ook in humanistische en reformatorische literatuur. ( Apollo's harp (1685); zijn Hooglied-bewerking werd herdrukt in 1715. Paquot (Mémoires, dl. 3, 1770) wijdt veel aandacht aan hem, vooral echter om zijn anticartesiaanse polemiek. Pas Van Vloten (1863) zorgde voor zijn eerherstel.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Revius

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 778.