kunstbus
Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Koninklijke Bibliotheek Nederland

Nationale bibliotheek van Nederland opgericht in 1798. Sinds 31 augustus 1993 zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland.
. Wij geven onderzoekers en studenten toegang tot wetenschappelijke informatie
. Wij laten iedereen delen in de rijkdom van ons cultureel erfgoed
. Wij stimuleren de nationale infrastructuur voor wetenschappelijke informatie
. Wij bevorderen duurzame toegang tot digitale informatie in internationaal verband.

Taken
. Behoud, beheer, documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed
. Depot van Nederlandse gedrukte en elektronische publicaties en Nederlandse Bibliografie
. Wetenschappelijke bibliotheek voor de Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur
. Expertisecentrum voor digitalisering, conservering en digitale archivering
. Nederlandse Centrale Catalogus en IBL-coördinatie
. Onderzoek en ontwikkeling van wetenschappelijke informatievoorziening
. Internationaal aanspreekpunt voor bibliotheken
. Bevordering van samenwerking tussen bibliotheken

Gebouw
Netto vloeroppervlak: 75.000 m2
Bibliotheek: 37.000 m2, waarvan 23.000 m2 magazijn
Andere instellingen in het gebouw: 15.000 m2

Bezit
3,5 miljoen items = ruim 68 kilometer bibliotheekmateriaal, waarvan 49 km boeken (2,5 miljoen), 18 km periodieken (waaronder 15.000 lopende abonnementen) en ruim 1 km micromateriaal

Deelcollecties
De KB bezit tevens een dertigtal speciale collecties waaronder middeleeuwse en moderne handschriften, oude drukken en kostbare werken, pamfletten, boekbanden, sier- en marmerpapier, schaak- en damliteratuur, Nederlandse kranten, kookboeken en kinderboeken

Acquisitie
De depot collectie groeit jaarlijks gemiddeld met 40.000 boeken en 120.000 elektronische publicaties
De wetenschappelijke collectie groeit jaarlijks gemiddeld met 19.000 items

Diensten & Producten
Informatie en uitlening, KB-website, Nationale Bibliografie, interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie, reproduktie, microverfilming en digitalisering, tentoonstellingen en rondleidingen

Capaciteit
500 studieplaatsen, waarvan 100 met pc-werkstation

Gebruik
16.000 verstrekte toegangspassen
85.000 bibliotheekbezoeken per jaar
61.000 behandelde informatieverzoeken per jaar
228.000 gehonoreerde aanvragen voor uitlening of inzage
10.000.000 geraadpleegde pagina's van de kb-website per jaar

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9-18 uur, dinsdagavond van 18-20 uur en zaterdag van 9-13 uur

Bezoekadres
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

Website: Koninklijke Bibliotheek
In 1798 besloot de Volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek de bibliotheek van de uitgeweken Stadhouder Willem V om te zetten in een nationale bibliotheek. Het ontstaan van de nationale bibliotheek was een duidelijk gevolg van de ontwikkeling tot de Nederlandse eenheidsstaat en van een beginnend besef van nationaal erfgoed. De voorlopers van het Rijksmuseum en het Nationaal Archief zijn eveneens in deze periode ontstaan.

De nationale bibliotheek werd gehuisvest op het Binnenhof, volgens de eerste catalogus uit het jaar 1800 telde de collectie toen ruim 5.500 boeken en tijdschriften. Was de collectie in eerste instantie slechts bestemd voor de leden van de volksvertegenwoordiging, al snel werd een soepeler toegangsbeleid gevoerd. Tijdens de periode van het bewind van koning Lodewijk Napoleon ontving de bibliotheek het predicaat 'Koninklijk'. Vanwege de snelle groei van de collectie verhuisde de KB naar het Mauritshuis, maar ook dit bleek al snel te klein. Koning Willem I besloot de bibliotheek over te brengen naar het statige pand aan het Lange Voorhout 34. Van 1821 tot 1982 is dit het bezoekadres van de KB geweest.

In de loop van de negentiende en twintigste eeuw groeide de KB verder door geschenken, bruiklenen of aankopen van collecties en afzonderlijke kostbare stukken. Deze collecties vormen de basis van de diverse bijzondere en speciale collecties. De KB-collectie groeide ook door reguliere aanschaf, aanvankelijk vooral gericht op de functie van bibliotheek ten behoeve van de parlementsleden. In de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde de KB zich steeds meer tot een algemene wetenschappelijke bibliotheek. Sinds het begin van de twintigste eeuw beperkte de wetenschappelijke collectievorming zich tot het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Een van de doelstellingen voor de oprichting van de nationale bibliotheek in 1798 was de vorming van een nationaal depot van publicaties, bedoeld om het nationale erfgoed in gedrukte vorm te verzamelen, te bewaren en te beschrijven in een nationale bibliografie. Veel westerse landen kennen, vaak al eeuwen, een dergelijk depot, waarbij de levering van publicaties meestal bij wet geregeld is. In Nederland heeft het tot 1974 geduurd voordat de KB stelselmatig van iedere publicatie (boek, tijdschrift en krant) die in Nederland verschijnt één exemplaar ging verzamelen ten behoeve van de samenstelling van de Nederlandse bibliografie en voor permanente bewaring en beschikbaarstelling. In tegenstelling tot andere landen leveren de uitgevers hun publicaties aan de KB op basis van vrijwilligheid. Uit onderzoek blijkt echter dat het Depot een zeer hoge dekkingsgraad heeft. In de jaren negentig is het Depot voor Nederlandse Publicaties als vanzelfsprekend uitgebreid met een elektronische versie, het e-Depot.

Hoewel de KB de eerste jaren van haar bestaan bekend stond onder de naam 'Nationale Bibliotheek', was die status nooit bij wet geregeld. Pas in 1982, tegelijkertijd met de verhuizing naar het nieuwe pand naast Den Haag CS, kreeg de KB de wettelijke bevoegdheid om de titel 'Nationale Bibliotheek' te voeren.

In ruim 200 jaar is de Koninklijke Bibliotheek uitgegroeid van een kleine bibliotheek voor de leden van de volksvertegenwoordiging tot een nationaal en internationaal bekende wetenschappelijke instelling met bijna 400 medewerkers, 3,5 miljoen items, en 90.000 bezoekers per jaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.