kunstbus
Dit artikel is 17-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Occitaans

Het Occitaans is de verzamelnaam voor een aantal nauw verwante streektalen die zich vanaf ca. 1300 hebben ontwikkeld uit de Langue d'Oc (Lenga d'Òc), soms ook wel Provençaals genoemd. Het taalgebied van deze streektalen wordt voor het gemak Occitanië of Languedoc genoemd.

Het Occitaans maakt deel uit van de occitano-romaanse talen. Het enige andere lid van deze taalfamilie is het Catalaans. Het is waarschijnlijk dat deze twee talen tot in de 12e eeuw één en dezelfde waren; vandaag bestaat het voornaamste verschil uit de schrijfwijze, waarbij men voor het occitaans de middeleeuwse spelling aanhoudt die nog dicht tegen het Latijn aanstaat, terwijl voor het catalaans gekozen is voor een spelling die dichter bij de uitspraak ligt. Pas in 1934 koos de Catalaanse taalunie voor een eigen verbond, los van de occitaanse. Voor beide talen geldt dat spellingregels in de 19e eeuw opnieuw zijn opgesteld, nadat beide talen eeuwenlang niet in geschreven vorm gebruikt waren.

In uitspraak bestaan er wel enige verschillen tussen Occitaans en Catalaans. Zo wordt de U in het Occitaans als "ü" uitgesproken, net als in het Frans en de Italiaanse dialecten van de Po-vlakte. In het Catalaans wordt deze letter als "oe" uitgesproken, net als in het Spaans.

Door de historische situatie heeft het Occitaans bovendien veel Franse invloeden ondergaan en het Catalaans veel Spaanse invloeden.

Verspreidingsgebied
Een groot deel van de zuidelijke helft van Frankrijk wordt tot het occitaanse taalgebied gerekend. Uitzonderingen hierop zijn Frans-Baskenland (Baskisch taalgebied) ten noordwesten van de Pyreneeën, en de Roussillon (departement Pyrénées-Orientales, Catalaans taalgebied) ten noordoosten van dit gebergte. Ook worden een aantal dalen aan de (Spaanse)zuidkant van de Pyreneeën tot het taalgebied gerekend, alsmede een variant op het Occitaans gesproken in Noordwest-Italië (Piëmont), het Piëmontees.

Alhoewel er een groot aantal streekvarianten bekend zijn, wordt het taalgebied globaal in drie van elkaar te onderscheiden varianten onderverdeeld:
. het Gascon, in het Nederlands Gascons, gesproken in het gebied tussen Bordeaux, Toulouse en de Pyreneeën;
. het Occitan Meridional of Zuidelijk Occitaans, gesproken langs de Middellandse Zee-kust;
. het Nòrd-Occitan dat gesproken wordt in de streek van Limoges, het Centraal Massief tot aan de Alpen.
Binnen deze drie varianten rekent men de volgende dialecten tot het Occitaanse taalgebied: Aranees (Val d'Aran), Auvernhàt (Auvergne), Gascon (Gascogne), Lemosin (Limousin), Lengadocian (region Languedoc, niet te verwarren met de Langue d'Oc), Provençau (Provence) en Aupenc (Ardèche). Een bijzondere vorm was het Shuadit of Judeo-Provençaals, dat sinds 1977 als uitgestorven geldt.

Ontstaan en invloed van het Occitaans
De Langue d'Oc ontwikkelde zich uit het volkslatijn onder invloed van de taal van de Visigothen (Westgothen), die na de Volksverhuizing in de streek waren terechtgekomen. Het verspreidingsgebied van de Langue d'Oc kwam dan ook ruwweg overeen met dit gebied: het noorden van het Iberisch Schiereiland, het zuiden van het huidige Frankrijk en het noordwesten van Italië. Het Occitaans is taalkundig nauwer verwant aan het Spaans en Italiaans dan aan het Frans, dat veel meer Keltische en Germaanse invloeden heeft ondergaan. Redenen hiervoor zijn:
. ander oorspronkelijk taalgebied (Iberisch in plaats van Keltisch)
. langdurigere romanisatie en romanisering
. kwantitatief minder influx van Germaanse bevolkingsgroepen en dus kwalitatief minder taalinvloeden.
De invloed van de taal op andere talen was in de 12e, 13e en 14e eeuw groot, met name op het Frans, Italiaans, Spaans en Engels - grote delen van het occitaanse taalgebied stonden in deze periode onder Engelse heerschappij.

Terminologie
In de twaalfde eeuw was Frankrijk in twee taalgebieden te verdelen, waarbij men de taal benoemde met het respectievelijke woord voor 'ja': Oc (Latijn: hoc) in het zuiden en Oïl (een oude vorm van oui, Latijn: hoc ille) in het noorden. Dante Alighieri, die deze namen voor de taalgroepen bedacht, gebruikte verder de term Langue di Si (Latijn: Sic) voor de Italiaanse dialecten. Dante's term Langue d'Oc is heden overgebleven als naam.

Hoogtijdagen van het Occitaans
De langue d'Oc was de juridische en bestuurlijke taal van de regio die onder invloed stond van het graafschap Toulouse. Veel hoofse literatuur werd oorspronkelijk in de Langue d'Oc geschreven. De troubadours maakten de taal aan de hoven van Europa populair. Een van de eerste Bijbelvertalingen in een volkstaal, althans het Nieuwe Testament, was in de Langue d'Oc. Dit gebeurde door de Katharen. De taal stond internationaal in een dermate hoog aanzien, dat Dante Alighieri overwoog zijn Divina Commedia in de Langue d'Oc te schrijven (een aantal andere werken schreef hij hier daarwerkelijk in).

Verval
Na het overlijden van de laatste graaf, Raymond VII, in 1249 kwam het graafschap Toulouse aan de Franse kroon en nam het Frans langzaam maar zeker de rol van officiële taal over. Beroofd van haar centrum verloor de Langue d'Oc haar eenheid en ontwikkelden zich hieruit een aantal streektalen. Met het Edict van Villers-Cotterêts (1539) legde François I het Frans op voor alle officiële documenten. Dit betekende het einde voor de geschreven vorm van (varianten van) de Langue d'Oc. Het Occitaans bleef echter wel de belangrijkste gesproken taal in zuid-Frankrijk tot de revolutie van 1789. Voor de jacobijnen was het Frans de taal van vrijheid en vooruitgang en waren de andere talen in de republiek ouderwetse, boerse dialecten (patois, brabbeltaal).

De wedergeboorte
In de 18e en met name de 19e eeuw beleefde de geschreven taal een bescheiden wedergeboorte. Hiervoor zijn een aantal factoren te benoemen.
. Onder invloed van de Romantiek beleeft de middeleeuwse literatuur een nieuwe populariteit en men herontdekt daarmee de Langue d'Oc;
. Een andere belangrijke factor was de opkomst van de arbeidersbeweging, waarbij het occitaans eerst als "geuzentaal" gebruikt wordt maar al snel een officiëler tintje krijgt;
. De toenemende macht van de bourgeoisie die de taal als teken van regionaal zelfbewustzijn hanteert;
. het op schrift stellen van de grammatica en schrijfwijze door gedegen onderzoekers (Honorat).

Huidige toestand
Door het onderwijs, de verstedelijking en toegenomen mobiliteit is het Occitaans een bedreigde minderheidstaal geworden. Ongeveer 65% van de inwoners van Occitanië begrijpt Occitaans en ongeveer 2 miljoen mensen zou het nog dagelijks spreken. De meesten zijn ouderen en mensen die op het platteland wonen. Desondanks is er een cultureel circuit ontstaan dat veel en graag teruggrijpt op poëzie en muziek uit de twaalfde eeuw. Deze revival-cultuur heeft aansluiting weten te vinden bij de New Age-stroming. Ook is er een zeer levendige internet-gemeenschap ontstaan, waarbij er veel uitwisseling met het Catalaanse taalgebied plaatsvindt.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Occitaans

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.