kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

P.A. de Genestet

Nederlandse schrijver, dichter, theoloog en predikant (Amsterdam 21.11.1829 - Rozendaal, Gelderland 2.7.1861).

Petrus Augustus de Génestet was de best verkochte dichter in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zijn populariteit dankte hij aan zijn vaak humoristische en ontroerende, muzikale poëzie. Zijn gedichten waren toegankelijk voor een breed publiek. Samen met Nicolaas Beets wordt hij gezien als een deel van de Nederlandse navolging van het Byronisme.

Godsdienst is een belangrijk thema in zijn gedichten. De vrijzinnig-protestantse Génestet was behalve een innemende voordrachtskunstenaar en dichter, predikant bij de Remonstrantse Gemeente in Delft. Hij neemt echter even scherp stelling tegen de oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen de stijle onverdraagzaamheid. Dit is goed te zien in de lekedichtjes, waarin hij zijn standpunt tussen de twee stromingen bepaald. Maar ook in zijn anderen gedichten speelt de godsdienst vaak een rol, al is het maar op de achtergrond.
In tegenstelling tot de meeste predikant-dichters van de negentiende eeuw overleefde De Génestet de kritiek van de Beweging van Tachtig. Veel lezers vonden herkenning in de twijfel, die hij in zijn gedichten naar voren bracht in de tijd dat het Modernisme zijn intrede in de kerk deed.

Naast de verhalende dichtkunst zoals het romantische en geestige Fantasio en De St-Nicolaasavond, met de bekende satire op de jaarlijkse lintjesregen, vinden wij bij hem zuivere lyriek, waarin zijn geluk (bijvoorbeeld Anni's taal over zijn dochtertje) , zijn vroomheid en zijn smart weerspiegeld vinden.

Levensloop
Petrus Augustus de Génestet werd op 21 november 1829 te Amsterdam geboren.

1833 Echtscheiding van ouders Maria Jans de Vries en Frederik de Génestet; Zijn vader overlijdt.

Werd na de dood van zijn moeder aan tuberculose in 1836 werd hij eerst opgevoed door zijn grootmoeder en later door zijn oom, de schilder J.A. Kruseman.

1843 Volgt Latijnse school; Opgenomen in huis van oom, schilder J.A. Kruseman te Amsterdam.

1846 Eerste publicatie: het gedicht 'Het penningske der weduwe' in de Nederlandsche muzen-almanak.

1847 Rondt Latijnse school af; Volgt studie godgeleerdheid aan het Seminarium van de Remonstrantse Broederschap te Amsterdam.

1848 Publicatie van gedicht 'De weduwe van Orleans' (in De gids).

De Genestet dichtte reeds in zijn gymnasium- en studententijd: idealistisch (hij wilde dichter voor zijn volk zijn), levensblij, speels en ook weemoedig. Daartoe behoorden de twee lange, geestige verhalende gedichten, door hem zelf vaak met succes voorgedragen, Fantasio (1848) en De Sint-Nicolaasavond (1849), naar het voorbeeld van Byron en De Musset.

1851 Publiceert debuutbundel (Eerste gedichten);
Reis naar Parijs: ontmoeting met Victor Hugo en Alfred de Musset.

1852 Voltooit studie; Benoemd tot predikant te Moordrecht (maart);
Huwelijk met Henriette Bienfait (Bloemendaal, 9 september 1824);
Aanvaardt ambt van dominee te Delft (december);
Verhuizing naar Hof van Delft aan de Spoorsingel (Delft)

In 1852 bundelde hij poëzie van 1846-1851 onder de titel Eerste gedichten.

Andere bekende werken zijn Fantasio en Sint-Nicolaasavond .

1853 Geboorte dochter Maria Louise Henriëtte (23 juni)
1854 Geboorte dochter Johanna Catharina (16 november)
1856 Het gezin verhuist naar het Noordeinde in Delft
1857 Geboorte dochter Dina Cornelia (7 oktober)

1858 De Génestets voordracht 'Over kinderpoëzy' verschijnt in het tijdschrift Nederland

1859 Geboorte zoon Peter Adrianus (19 mei);

20 november 1859 stierf zijn vrouw aan tbc.
Hij nam ontslag als predikant vanwege zijn slechte gezondheid.
Houdt zijn laatste preek 'Bedroefd maar nochtans blijde' in Delft;
10 januari 1860 sterft zijn enige zoontje Petrus Augustus aan tbc.

Hij vestigde zich in Amsterdam, waar zijn kinderen door hun grootouders werden opgevoed. Hij hield er een actief sociaal leven op na. De zomers brengt hij door in Bloemendaal, gelderland.

Publiceert Leekedichtjens
De bundel Leekedichtjens (1860) verscheen, waarin hij kernachtig en geestig zijn oordeel gaf in de geestelijke strijd van die dagen, waarbij hij zowel stelling neemt tegen oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen steile rechtzinnigheid.

In 1861 verscheen de poëzie uit zijn predikantentijd, Laatste der eerste, verzen voor en uit een intieme kring, 'onderonsjes' getiteld, huiselijk van inhoud en tegelijk vroom en speels van toon. Busken Huet oordeelde over deze poëzie dat De Genestet weliswaar huiselijke poëzie schreef en vaak burgerlijke onderwerpen aansneed, maar dat hij dat nooit op een burgerlijke manier deed. Men vindt in deze bundel ook vermanende poëzie, een aantal vertalingen en de nooit afgemaakte vertelling De mailbrief. Bekend werden gedichten als 'Het haantje van de toren', 'Een kruis met rozen' en 'Peinzensmoede'.

Lijdt aan een ernstige keelziekte;

Zijn liefde voor kinderen en zijn verlangen naar natuur en waarheid spreken uit het grote essay Over kinderpoëzy (1861).

De populaire dichter heeft zich helaas niet volledig kunnen ontwikkelen. 2 juli 1861 stierf hij op jonge leeftijd, eveneens aan tbc, hij werd slechts 31 jaar.

Na zijn dood verschenen in 1869 twee delen Dichtwerken (met een levensschets door C.P. Tiele), tot in de twintigste eeuw in grote oplagen herdrukt.

Websites: www.kb.nl, cf.hum.uva.nl Project Laurens Janszoon Coster, www.dbnl.org


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.