kunstbus
Dit artikel is 21-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Philostratus

Philostratus Flavius, de Athener (Lemnos 175 - Rome 249).

Orator aan het Romeinse hof in de tweede eeuw n. Chr.
Schrijver van het beroemde werk Het leven van Apollonius van Tyana.

Er zijn vrijwel geen biografische gegevens over zijn leven bekend. Wat we weten, weten we door zijn eigen geschriften. Zelfs zijn naam is onzeker. Bijnaam: de Athener. Waarschijnlijk geboren in Lemnos. Studeerde in Athene en kwam daarna terecht in Rome.

Zijn werk Het leven van Apollonius van Tyana schrijft hij rond 215 n. Chr. en draagt hij op aan Keizerin Julia Domna, de vrouw van keizer Septimus Sever(i)us en de moeder van Caracalla. Julia vroeg hem het leven en de heldendaden van Apollonius te beschrijven. We mogen dus aannemen dat Apollonius erg beroemd moet geweest zijn, want zijn exploten hadden de nieuwsgierigheid van een keizerin gewekt.

Apollonius van Tyane
Tijdens een reis die hij maakt met de keizerlijke familie bezoekt hij Tyana in Turkije, waar hij een tempel ter ere van Appolonius aantreft. Deze Appolonius verricht volgens de verhalen wonderen van hetzelfde kaliber als Jezus Christus. Hij wordt door sommigen als concurrent van de Messias gezien. Er is getracht Appolonius uit de geschiedenis te wissen, omdat het bestaan twee Messiassen naast elkaar onmogelijk zou zijn.

Apollonius van Tyane was een beroemd filosoof uit de neo-pythagoreese school (? Tyane, Capedociën - 97 Ephese). Hij ondernam vele lange reizen waarbij hij de gelegenheid nam om over de morele beginselen volgens de Pythagoreese school te spreken. Hij werd overal geroemd omwille van zijn geleerdheid en deugd. Het buitengewone verhaal dat Philostatus over hem heeft geschreven is echter fel overdreven, en blijkt meer weg te hebben een een fabel.

Of Apollonius werkelijk, zooals Philostratus verhaalt, het grootste gedeelte der toenmaals bekende wereld doorkruiste om de menschen tot handhaving der oudvaderlijke zeden en zoo mogelijk tot inachtneming van de Pythagoreesche leeringen en leefwijze aan te sporen, blijft eene opene vraag, maar het lijdt geen twijfel dat hij door allerlei wonderbaarlijke handelingen aanleiding gaf, als magiër te worden beschouwd. Het verhaal bijv. dat hij een gestorven meisje in 't leven terugriep, wijst onmiskenbaar op wonderdadige genezingen, door hem verricht.

Philostratus is echter met zulke wonderen niet tevreden en verhaalt o.m. dat Apollonius te Ephese eene epidemie vooruit gevoelde en haar vervolgens, op verzoek van de inwoners, deed ophouden door den demon der pest, die zich als een oud bedelaar voordeed, te laten steenigen. En toen de Ephesiërs, op aansporen van den profeet, den steenhoop opruimden, zagen ze, inplaats van dat monster, een hond er onder liggen, van uiterlijk op een dog gelijkend, zoo groot als de grootste leeuw, verpletterd door de steenen en met schuim op den muil!

Eén wonderbaarlijk feit betreffende Apollonius is historisch vrij goed geboekstaafd, en wel het volgende: In 't jaar 96 n. Chr. hield de wijze, reeds op hoogen leeftijd, te Ephese eene openlijke voordracht. Onder 't spreken raakt hij gaandeweg afgeleid, zwijgt, doet eindelijk eenige stappen vooruit en roept: "Stoot hem neer, den tyran, stoot hem neer!" Daarna keert hij zich tot zijn gehoor en zegt: "Heden—op dit oogenblik is keizer Domitianus gedood" en spoedig kwam een bericht uit Rome, dat Apollonius' visioen schitterend bevestigde.

Over 't geheel genomen heeft Apollonius blijkbaar reeds bij zijne tijdgenooten en zeer zeker bij de nakomelingschap den indruk gemaakt van eene hoogstaande persoonlijkheid. Zelfs van kerkvaders zijn ons gunstige oordeelen over hem bewaard gebleven. Hieronymus verklaart: "Die man vond overal iets te leeren, en altijd vorderingen makende, overtrof hij telkens weer zich zelven". En Augustinus zegt: "Veel beter, dat moet men erkennen, was Apollonius, dan de bewerker en bedrijver van zoovele liefdesschandalen, dien ze Jupiter noemen", eene zinspeling op de vaak hoogst onkuische verhalen aangaande dien oppersten god.
- 70-tal brieven, waarvan het merendeel schooloefeningen zijn.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 58.