kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Dit artikel is 11-04-2009 voor het laatst bewerkt.

Romaans

De Romaanse talen zijn een voornamelijk Zuid-Europese tak van de Indo-Europese taalfamilie. Tegenwoordig worden deze talen door emigratie en kolonisatie echter ook gesproken in veel andere delen van de wereld, met name Latijns-Amerika.

Oorsprong en ontwikkeling
De Romaanse talen zijn de enig nog levende tak van de Italische talen. Ze stammen alle af van één van de Italische talen: het Latijn, de taal van de Romeinen, die door de Romeinse expansie verbreid raakte over een groot deel van Europa en in het westelijke deel van het Romeinse Rijk de algemene voertaal werd.

Vaak wordt bij het bovenstaande de kanttekening gemaakt dat de Romaanse talen niet afstammen van het bekende Klassiek Latijn maar van het Vulgair Latijn (Volkslatijn). Daarvoor is veel te zeggen, maar we moeten daarbij bedenken dat het onderscheid tussen Klassiek en Vulgair Latijn niet te veel moet worden verabsoluteerd en dat Vulgair Latijn zeker geen eenheid vormde, maar eerder een grote groep dialecten. In de loop der eeuwen werden de verschillen tussen deze dialecten steeds groter en de onderlinge verstaanbaarheid steeds kleiner, zodat ze vanaf ca. 800 als verschillende talen worden beschouwd. Verschillen tussen de Romaanse talen en het Latijn worden ten dele toegeschreven aan de invloed van substraattalen, de talen van door de Romeinen onderworpen volken.

Veel kunsttalen, waaronder Esperanto, Interlingua,en Ido zijn sterk beïnvloed door de Romaanse talen.

Taal- en cultuurgebied in Europa
Het Romaanse taal- en cultuurgebied in Europa is gecentreerd rond de westelijke Middellandse Zee (Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje). Maar ook in landen als België, Luxemburg, Roemenië, Moldavië en Zwitserland worden Romaanse talen gesproken. Deze gebieden zijn van oudsher sterk rooms-katholiek, behalve in Roemenië en Moldavië (Roemeens-orthodox). Veel van deze landen zijn ook lid van de Latijnse Unie.

Romania
Voor het land dat România genoemd wordt, zie Roemenië
De Romania is het Romaanse taal- en cultuurgebied in Europa. Hieronder vallen landen in Zuid-Europa zoals Frankrijk, Italië, Portugal, Roemenië, Moldavië en Spanje. Maar in andere landen zoals België, Luxemburg, Zwitserland, Griekenland, Macedonië, Kroätië, Servië, Oekraïne, Andorra, San Marino, Vaticaanstad en Monaco worden ook Romaanse talen gesproken. De bevolking is vaak rooms-katholiek, alleen Roemenië en Moldavië zijn een grote uitzondering. Veel van deze landen zijn ook lid van de Latijnse Unie.

De Romaanse cultuur heeft ook vrij veel invloed in Dalmatië en Istrië.

Lijst van Romaanse woorden in het Nederlands met een Germaans alternatief

Romaans woord, Frans woord, Engels woord, Latijns woord, Germaans woord

Abbreviatie, Abréviation, Abbreviation, Abbreviatio, Afkorting

Abrupt, Abrupt, Abrupt, Abruptus, Plotseling

Absent, Absent, Absent, Absentis, Afwezig

Acceptabel, Acceptable, Acceptable, Acceptabilis, Aanvaardbaar

Accepteren, Accepter, Accept, Acceptare, Accipere, Aanvaarden

Accusatie, Accusation, Accusation, Accusare, Beschuldiging

Acquireren, Acquérir, To acquire, Acquirere, Verwerven

Actief, Actif, Active, Activus, Bezig

Additie, Addition, Addition, Additio, Toevoeging

Adjectief, Adjectif, Adjective, Adjectivum, Bijvoeglijk naamwoord

Adoreren, Adorer, To adore, Adorare, Houden van

Advies, Avis, Advice, Advisum, Raad

Alliantie, Alliance, Alliance, Alligare, Bondgenootschap

Alteratie, Altération, Alteration, Alter, Verandering

Animaal, Animal, Animal, Animalis, Dierlijk

Annexatie, Annexion, Annexation, Annexio, Toevoeging, inlijving

Annexeren, Annexer, To annex, Annectere, Inlijven

Annonceren, Announcer, To announce, Adnuntiare, Aankondigen

Appetijt, Appétit, Appetite, Appetitus, Eetlust

Applicatie, Application, Application, Applicatio, Toepassing

Appreciëren, Apprécier, To appreciate, Appretiare, Waarderen

Area (Dit woord geldt enkel in medische context.), Aire, Area, Area, Gebied

Arriveren, Arriver, To arrive, Arripare, Aankomen

Arrogant, Arrogante, Arrogant, Arrogans, Verwaand, hoogmoedig

Arrogantie, Arrogance, Arrogance, Arrogantia, Verwaandheid

Assumptie, Supposition, Assumption, Assumptio, Veronderstelling

Attaqueren, Attaquer, To attack, Attaccare, Aanvallen

Attenderen, Attendre, -, Attendere, Wijzen op

Attentie, Attention, Attention, Attentio, Aandacht

Attitude, Attitude, Attitude, Aptitudo, Houding

Attractief, Attractif, Attractive, Attractus, Aantrekkelijk

Attribueren, Attribuer, To attribute, Attribuere, Toeschrijven

Attribuut, Attribut, Attribute, Attributum, Eigenschap

Associëren, Associer, To associate, Associare, In verband brengen

Autopsie, Autopsie, Autopsy, Autopsia (Dit woord is via het Latijn afkomstig uit het Grieks.), Lijkopening

Beest, Bête, Beast, Bestia, Dier

Benefiet, Bénéfice, Benefit, Benefactum, Voordeel

Binoculair, Binoculair, Binoculars, Biniocularis, Verrekijker

Blameren, Blâmer, To blame, Blasphemare, Beschuldigen

Calculeren, Calculer, To calculate, Calculus, Berekenen

Celebratie, Célébration, Celebration, Celebratus, Viering

Centrum, Centre, Centre, Centrum, Middelpunt

Changeren, Changer, To change, Cambire, Veranderen

Charitatief, Charitable, Charitable, Charity, Caritativus, Liefdadig(heidsinstelling), Goed doel

Chemie, Chimie, Chemistry, Alchimicus, Scheikunde

Chronisch, Chronique, Chronic, Chronicus, Langdurig

Cinematografie, Cinématographie, Cinematography, Cinematographia, Filmkunst

Circulatie, Circulation, Circulation, Circulatio, Omloop

Citeren, Citer, Cite, Citare, Letterlijk overnemen

Clandestien, Clandestin(e), Clandestine, Clandestinus, Onwettig

Cliënt, Client, Client, Cliens, Klant

Collecteren, Collecter, To collect, Colligere, Inzamelen

Commando, Commandement, Command, Commendare, Bevel

Commune, Communauté, Community, Communitas, Gemeenschap

Compagnie, Compagnie, Company, Companio, Vennootschap

Comparatief, Comparatif, Comparative, Comparativus, Vergelijkend

Compatibel, Compatible, Compatible, Compatibilis, Verenigbaar

Gecompliceerd (bn), Compliqué, Complicated, Complicare, Ingewikkeld

Compliment, Compliment, Compliment, Complere, Loftuiting, opsteker
(Het woord "compliment" komt oorspronkelijk van het Italiaanse "complimento", dat weer is afgeleid van het Latijnse werkwoord "complere".)

Conferentie, Conférence, Conference, (Conferre), Vergadering

Configuratie, Configuration, Configuration, Configuratio, Instellingen

Conflict, Conflit, Conflict, Conflictus, Onenigheid

Confuus, Confus(e), Confused, Confusionus, Verward

Conjunctief, Subjonctif, Subjunctive, Coniunctivus, Aanvoegende wijs

Connectie, Connexion, Connection, Connexio, Verbinding

Corridor, Corridor, Corridor, Currere, Gang

Conservatief, Conservateur, Conservative, Conservare, Behoudend

Consonant, Consonant, Consonant, Consonans, Medeklinker

Constitutie, Constitution, Constitution, Constitutio, Grondwet

Content, Contant(e), Content, Contentus, Tevreden

Continent, Continent, Continent, Continens, Werelddeel

Continueren, Continuer, To continue, Continuare, Voortduren, voortzetten

Contract, Contrat, Contract, Contractus, Overeenkomst

Contradictie, Contradiction, Contradiction, Contradictio, Tegenstrijdigheid

Contribueren, Contribuer, To contribute, Contribuere, Bijdragen

Converseren, Converser, To converse, Conversari, Praten

Converteren, Convertir, To convert, Convertere, Omzetten

Correct, Correct, Correct, Correctus, Juist

Corrigeren, Corriger, To correct, Corrigere, Verbeteren

Creëren, Créer, To create, Creare, Scheppen

Criminaliteit, Criminalité, Criminality, Criminis, Misdaad

Curieus, Curieux, Curious, Curiosus, Nieuwsgierig
(Van Dale vermeldt: curieus (bn.) 1 merkwaardig, zonderling => vreemd 2 [Belg., inf.] nieuwsgierig. Hieraan is te zien dat "nieuwsgierig" de minder voorname betekenis is. Het is waarschijnlijk een resultaat van de valse vriend Curiosity (En.), Curiosité (Fr.).)

Data, Data, Data, Gegevens

Decisie, Décision, Decision, Decisio, Beslissing

Decoreren, Décorer, To decorate, Decorare, Versieren

Defensie, Défense, Defence, Defendere, Verdediging

Deficit, Déficit, Deficit, Deficit, Tekort

Definitie, Définition, Definition, Definitio, Betekenis, omschrijving

Deletie, -, Deletion, Deletio, Vernietiging

Dependentie, Dépendance, Dependence, Dependere, Afhankelijkheid

Desk, -, Desk, Desca, Balie

Detentie, Détention, Detention, Detentio, Gevangenschap

Determineren, Déterminer, To determine, Determinare, Bepalen

Detestabel, Détestable, Detestable, Detestari, Verfoeilijk

Descriptie, Description, Description, Descriptio, Omschrijving

Desolaat, Désolé, Desolate, Desolatus, Verlaten, uitgestorven

Desperaat, Désespéré(e), Desperate, Desperatus, Wanhopig

Destinatie, Destination, Destination, Destinatio, Bestemming

Dictionaire, Dictionaire, Dictionary, Dictionarius, Woordenboek

Different, Différent(e), Different, Differens, Verschillend

Digestie, Digestion, Digestion, Digestum, Spijsvertering

Directief, Directif, Directive, Directus, Richtinggevend

Dispuut, Dispute, Dispute, Disputare, Meningsverschil

Distinctie, Distinction, Distinction, Distinctio, Onderscheiding

Distributie, Distribution, Distribution, Distributus, Verdeling, verspreiding

Divers, Divers(e), Diverse, Diversus, Verscheiden

Dok, Dock, Dock, Ductia, Haven

Donatie, Donation, Donation, Donatio, Schenking, gift

Duplicaat, Duplicate, Duplicate, Duplicatus, Tweede stuk

Editie, Édition, Edition, Editio, Uitgave

Educatie, Éducation, Education, Educatio, Onderwijs

Electie, Élection, Election, Electio, Verkiezing

Elektriciteit, Électricité, Electricity, (Electrum), Stroom, barnkracht

Enquête, Enquête, Inquest, Onderzoek, rondvraag

Episode, Épisode, Episode, Epeisiodos, Aflevering

Equivalent (bn), Équivalent, Equivalent, Gelijkwaardig

Evident, Évident(e), Evident, Evidens, Duidelijk

Exact, Exact, Exact, Exactus, Precies

Excellent, Excellent, Excellent, Excellens, Voortreffelijk

Excentriek, Excentrique, Eccentric, Eccentricus, Afwijkend

Exceptioneel, Exceptionnel(le), Exceptional, Exceptus, Uitzonderlijk

Excessief, Excessif, Excessive, Excessus, Overmatig

Excitatie, Excitation, Excitement, Excitare, Opwinding

Excuseren, Exuser, To excuse, Excusare, Verontschuldigen

Exhibitie, Exhibition, Exhibition, Exhibitio, Tentoonstelling

Existeren, Exister, To exist, Existere, Bestaan

Expansie, Expansion, Expansion, Expansio, Uitbreiding

Expectatief, Expectatif, Expectative, Expectativus, Afwachtend

Expireren, Expirer, To expire, Expirare, Verlopen

Expliceren, Expliquer, To explain, Explanare, Uitleggen

Expliciet, Explicite, Explicit, Explicitus, Uitdrukkelijk

Exploderen, Exploser, To explode, Explodere, Ontploffen

Exploreren, Explorer, To explore, Explorare, Verkennen

Exporteren, Exporter, To export, Exportare, Uitvoeren

Expositie, Exposition, Exposition, Expositio, Tentoonstelling

Expressie, Expression, Expression, (Expressio?), Uitdrukking

Extensie, Extention, Extension, Extentio, Uitbreiding

Fabuleus, Fabuleux, Fabulous, Fabula, Geweldig

Facie, Face, Face, Facies, Gezicht

Faciliteit, Facilité, Facility, Facilitatem, Voorziening

Fameus, Fameux, Famous, Famosus, Beroemd

Farmacie, Pharmacie, Pharmacy, Pharmacia, Geneesmiddelenwinkel

Feest, Fête, Feast, Festa, Fuif

Feminien, Féminin, Feminine, Femininus, Vrouwelijk

Filosofie, Philosophie, Philosophy, Philosophia, Wijsbegeerte

Filosoof, Philosophe, Philosopher, Philosophus , Wijsgeer

Finaal, Final, Final, Finalis, Laatst(e), eind-

Fluïdum, Fluide, Fluid, Fluidus, Vloeistof

Fondant, Fondant, -, Fundere, Glazuur

Fortuinlijk, -, Fortunately, Fortuna, Gelukkig (als in "geluk hebben")

Fractie, Fraction, Fraction, Fractio, Deel

Fractuur, Fracture, Fracture, Fractura, Botbreuk

Fragiel, Fragile, Fragile, Fragilitas, Kwetsbaar, breekbaar

Frase, Phrase, Phrase, Phrasis, Volzin

Fraterniteit, Fraternité, Fraternity, Fraternitas, Broederschap

Frequent, Fréquent, Frequent(ly), Frequens, Regelmatig

Futurologie, Futurologie, Futurology, Futurus, Toekomstleer

Fysica, Physique, Physics, Physica, Natuurkunde

Fysiek, Physique, Physical, Physicalis, Lichamelijk, Tastbaar (De betekenis ligt aan de context.

Geografie, Géographie, Geography, Geographia, Aardrijkskunde

Gender, Genre, Gender, Genus, Geslacht

Generaal (bn), General, General, Generalis, Algemeen

Globe, Globe, Globe, Globus, Wereldbol

Gouvernement, Gouvernement, Government, Gubernatio, Regering

Habitueel, Habitude, Habit(ual), Habitus, Gewoonte

Helaas, Hélas, Alas, Lassus, Jammer genoeg

Heremiet, Ermite, Hermit, Ermita, Kluizenaar

Historicus, Historien, Historian, Historicus, Geschiedkundige

Historie, Histoire, History, Historia, Geschiedenis

Historiografie, Historiographie, Historiography, Historiographia, Geschiedschrijving

Hospitaal, Hôpital, Hospital, Hospitalis, Ziekenhuis

Hostiliteit, Hostilité, Hostility, Hostilitas, Vijandelijkheid, vijandigheid

Humaan, Humain(e), Human, Humanus, Menselijk

Identiteit, Identité, Identity, Identitas, Eigenheid

Ignorant, Ignorant(e), Ignorant, Ignorantia, Onwetend

Illegaal, Illégal(e), Illegal, Illegalis, Onwettig

Illustratie, Illustration, Illustration, Illustratio, Tekening

Imperatief, Impératif, Imperative, Imperativus, Gebiedende wijs

Imperium, Empire, Empire, Imperium, Rijk

Important, Important(e), Important, Importans, Belangrijk

Importeren, Importer, To import, Importare, Invoeren

Includeren, Impliquer, To include, Includere, Inhouden, insluiten

Indicatief, Indicatif, Indicative, Indicativus, Aantonende wijs

Individu, Individu, Individual, Individualis, Enkeling

Infinitief, Infinitif, Infinitive, Infinitivus, Onbepaalde wijs

Initialen, Initiale, Initials, Initio, Voorletters

Initieel of Initiaal, Initial(e), Initially, Initialis, Aanvankelijk
(Volgens Van Dale zijn beide varianten goed (met dezelfde betekenis). (bn.))

Initiëren, Initier, To initiate, Initiare, Invoeren

Intentie, Intention, Intention, Intentio, Bedoeling

Interessant, Intéressant, Interesting, Interest, Boeiend, belangwekkend

Interesse, Intérêt, Interest, -, Belang(stelling)

Interruptie, Interruption, Interruption, Interruptus, Onderbreking

Introduceren, Introduire, To introduce, Introducere, Inleiden, voorstellen, invoeren

Inventief, Inventif, Inventive, Inventus, Vindingrijk

Inviteren, Inviter, To invite, Invitare, Uitnodigen

Irriteren, Irriter, To irritate, Irritare, Ergeren

Justitie, Justice, Justice, Justitia, Rechtvaardigheid

Kapitaal, Capitale, Capital, Capitalis, Hoofdletter

Kasteel, Château, Castle, Castellum, Burcht

Kuur, Cure, Cure, Cura, Zorg

Kwestie, Question, Question, Quæstio, Vraag, zaak

Labyrint, Labyrinthe, Labyrinth, Labyrinthus, Doolhof

Legitiem, Légitime, Legitimate, Legitimatus, Toegestaan, wettig

Letaal, Létal(e), Lethal, Letalis, Dodelijk

Lokaal (bn), Local, Local, ¦Plaatselijk

Masculien, Masculin, Masculine, Masculinus, Mannelijk

Mathematica, Mathématique, Mathematics, Mathematica, Wiskunde

Maturiteit, Maturité, Maturity, Maturus, Rijpheid, volwassenheid

Memorabel, Mémorable, Memorable, Memorabilis, Gedenkwaardig

Memorie, Mémoire, Memory, Memoria, Herinnering

Mentaal, Mental(e), Mental, Mentalis, Geestelijk

Mirakel, Miracle, Miracle, Miraculum, Wonder

Miserie, Misère, Misery, Miseria, Ellende

Missie, Mission, Mission, Missio, Zending

Modaal, Modal, Modal, Modalis, Gemiddeld/middelmatig

Modificeren, Modifier, Modify, Modificare, Wijzigen/aanpassen

Monarchie, Monarchie, Monarchy, Monarchia, Alleenheerschappij

Mondiaal, Mondial(e), -, Mundialis, Wereldwijd

Mortaliteit, Mortalité, Mortality, Morsus, Sterftecijfer

Municipaal, Municipal(e), Municipal(ity), Municipalis, Gemeentelijk

Natie, Nation, Nation, Natio, Land, volk/stam

Nonkel, Oncle, Uncle, Avunculus, Oom
(De n voor het woord "onkel" is ontstaan door het inkorten van "den onkel" of "m'n onkel".)

Nonsens, Non-sens, Nonsense, Non sensus, Onzin

Normaal, Normal, Normal, Normalis, Gewoon

Notoir, Notoire, Notorious, Notorius, Berucht

Obstakel, Obstacle, Obstacle, Obstaculus, Hindernis

Obstructie, Obstruction, Obstruction, Obstructio, Beletsel, verhindering

Occasie, Occasion, Occasion, Occasio, Gelegenheid, geval

Occupatie, Occupation, Occupation, Occupatio, Bezigheid, bezetting

Onfortuinlijk, -, Unfortunate, Unfortunatæ, Jammer genoeg, ongelukkig

Operatie, Opération, Operation, Operatio, Onderneming

Opinie, Opinion, Opinion, Opinio, Mening

Opponent, Opposant, Opponent, Opponens, Tegenstander

Order, Ordre, Order, Ordo, Bestelling

Origine, Origine, Origine, Origo, Oorsprong

Pagina, Page, Page, Pagina, Bladzijde

Palpabel, Palpable, Palpable, Palpabilis, Overduidelijk

Part, Part, Part, Pars, Deel

Participeren, Participer, To participate, Participare, Deelnemen

Partij, -, Party, Partire, Fuif, groep

Perfect, Parfait, Perfect, Perfectus, Volmaakt

Perfectioneren, Perfectionner, Perfectionate, -, Vervolmaken

Permanent, Permanent, Permanent, Permanentem, Blijvend

Permissie, Permission, Permission, Permissio, Toestemming

Permitteren, Permettre, To permit, Permittere, Veroorloven

Pointeren, Pointer, To point, Pungere, Richten, aanstippen

Populatie, Population, Population, Populatus, Bevolking

Possessie, Possession, Possession, Possessio, Bezit

Possibiliteit, Possibiité, Possibility, Possibilis, Mogelijkheid

Precederen, Précéder, To precede, Præcedere, Voorafgaan

Precautie, Précaution, Precaution, Præcautio, Voorzorgsmaatregel

Prediceren, Prédire, To predict, Prædicere, Voorspellen

Prefereren, Préférer, To prefer, Præferre, Verkiezen, liever hebben, de voorkeur geven aan

Prefix, Préfixe, Prefix, Præfixus, Voorvoegsel

Pregnant, -, Pregnant, Prægnantem, Zwanger

Present (bn), Present(e), Present, Præsens, Aanwezig

Present (znw), Présent, Present, Inpraesent, Gift

Prepareren, Préparer, To prepare, Præparare, Voorbereiden

Pretenderen, Prétendre, To pretend, Prætendere, Doen alsof, zich voorwenden

Prevaleren, Prévaloir, To prevail, Prævalere, Overwinnen

Preventie, Prévention, Prevention, Praeventio, Voorkoming

Principe, Principe, Principle, Principale, Beginsel

Privaat, Privé, Private, Privatus, Eigen

Privilege, Privilège, Privilege, Privilegium, Voorrecht

Probleem, Broblème, Problem, Problema, Vraagstuk

Proclameren, Proclamer, To proclaim, Proclamare, Afkondigen

Profijt, Profit, Profit, Profectus, Winst

Prohibitie, Prohibition, Prohibition, Prohibitio, Verbod

Promissie, Promission, Promise, Promissum, Belofte

Proportie, Proportion, Proportion, Proportio, Verhouding

Propositie, Proposition, Proposition, Propositio, Voorstel

Protectie, Protection, Protection, Protectio, Bescherming, Beveiliging

Provoceren, Provoquer, To provoke, Provocare, Uitlokken

(Ge)peupel/popel, Peuple, People, Populus, Volk

Psyche, Psyché, Psyche, Psyche, Geest

Queeste, Quête, Quest, Quæsitus, Speurtocht

Queue, Queue, Queue, Cauda, Wachtrij

Quoten, -, To quote, Quotare, Letterlijk overnemen

Realiseren, Réaliser, To realise, Realis, Beseffen, verwezenlijken

Receptie, Réception, Reception, (Receptio?), Ontvangst

Recommanderen, Recommander, To recommend, Recommendare, Aanbevelen

Refereren, Référer, To refer, Referre, Verwijzen

Reflecteren, Réfleter, To reflect, Reflectio, Terugkaatsen, weerspiegelen

Regaal, Royal, Regal, Regalis, Koninklijk

Regeren, Régner, To reign, Regere, Leiden, besturen

Regio, Région, Region, Regio, Streek, Gewest (België)¦gewest

Regulier, Régulier, Regularly, Regularis, Regelmatig

Rejectie, Rejet, Rejection, Rejectio, Verwerping

Religie, Religion, Religion, Religio, Geloof

Remedie, Remède, Remedy, Remedium, Genezing

Renovatie, Rénovation, Renovation, Renovation, Hernieuwing

Repetitie, Réprise, Repetition, Repetition, Herhaling

Represaille, Représaille, Reprisal, -, Vergeldig, weerwraak

Representeren, Représenter, To represent, Repræsentare, Vertegenwoordigen

Repressie, Répression, Repression, Repressio, Onderdrukking

Residentie, Residance, Residence, Residentia, Verblijf(plaats)

Respecteren, Respecter, To respect, Respicere/respectare, Eerbiedigen

Respons, Résponse, Response, Responsus, Antwoord

Restrictie, Restriction, Restriction, Restrictio, Beperking

Restitutie, Restitution, Restitution, Restitutio, Teruggave

Retributie, Rétribution, Retribution, Retributio, (Terug)betaling

Reversie, Réversion, Reversion, Reversio, Omkering

Revisie, Révision, Revision, Revisio, Herziening

Revolutie, Révolution, Revolution, Revolutio, Omwenteling, opstand

Ridicuul, Ridicule, Ridiculous, Ridiculus, Belachelijk

Rotatie, Rotation, Rotation, Rotatio, Omwenteling

Secuur, Sécurisé, Secure, Securus, Zorgvuldig

Semen, -, Semen, Semen, Zaadvocht
("Semen" betekent letterlijk "zaad", hoe het in het Nederlands/Engels specifiek "sperma" is gaan betekenen is onbekend.)

Sekse, Sexe, Sex, Sexus, Geslacht

Separaat, Séparé, Separate, Separatus, Afzonderlijk

Serieus, Sérieux/se, Serious, Serius, seriosus, Ernstig

Sessie, Session, Session, Sessio, Zitting

Signatuur, Signature, Signature, Signatura, Handtekening

Significant, Significatif, Significant, Significantia, Veelbetekenend

Situatie, Situation, Situation, Situatio, Toestand, omstandigheid

Solide, Solide, Solid, Solidus, Vast

Solutie, Dissolution, Solution, Solutio, Oplossing

Specialist, Spécialiste, Specialist, Specialitas, Deskundige

Spektakel, (Grand) spectacle, Spectacle, Spectaculum, Schouwspel

Sperma, Sperme, Sperm, Sperma, Zaadvocht

Staat, État, State, Status, Toestand

Stupide, Stupide, Stupid, Stupidus, Stom

Substantief, Substantif, nom, Substantive, noun, Substantivus, nomen, Zelfstandig naamwoord

Sufficiënt, Suffisant, Sufficient, Sufficere, Toereikend

Suffocatie, Suffocation, Suffocation, Suffocatio, Verstikking

Suffix, Suffixe, Suffix, Suffixum, Achtervoegsel

Suggestie, Suggestion, Suggestion, Suggestio, Voorstel

Suïcide, Suicide, Suicide, Suicida, Zelfmoord

Supporteren, Supporter, To support, Supportare, Steunen

Surprise, Surprise, Surprise, Prendere, Verrassing
("Surprise" komt van het Oudfranse "surprendre". Het "prendre"-deel komt van het Latijnse "prendere", maar het "sur"-deel is het Franse woord "sur" (dat "op" betekent). Er is dus geen volledig Latijns woord voor "surprise".)

Syllabe, Syllable, Syllable, Syllaba, Lettergreep

Temporeel, Temporaire, Temporary, Temporarius, Tijdelijk

Temptatie, Tentation, Temptation, Temptatio, Verleiding

Tensie, -, Tense, Tensus, Spanning

Termineren, Terminer, To terminate, Terminare, Beëindigen

Territorium, Territoire, Territory, Territorium, Grondgebied

Theologie, Théologie, Theology, Theologia, Godgeleerdheid

Tolerantie, Tolérance, Tolerance, Tolerantia, Verdraagzaamheid

Totaal (bn), Total, Total, Totalis, Geheel/volledig

Toucheren, Toucher, To touch, Toccare, Aanraken

Transferabel, -, Transferable, Transferre, Overdraagbaar

Transitief, Transitif, Transitive, Transitivus, Overgankelijk

Translatie, Translation, Translation, Translatus, Vertaling

Transparant, -, Transparent, Transparens, Doorzichtig

Transpireren, Transpirer, To transpire, Transpirare, Zweten

Triangel, Triangle, Triangle, Triangulum, Driehoek

Unificeren, Unir, To unite, Unitus, Verenigen

Utiliseren, Utiliser, To utilise, Utilis, Benutten

Valide, Valide, Valid, Validus, Geldig

Variëteit, Varieté, Variety, Varietas, Verscheidenheid

Vehikel, Véhicule, Vehicle, Vehiculum, Voertuig

Verbaal, Verbal, Verbal, Verbalis, Mondeling

Victorie, Victoire, Victory, Victoria, Overwinning

Violeren, Violer, To violate, Violatus, Schenden

Visibel, Visible, Visible, Visibilis, Zichtbaar

Visie, Vision, Vision, Visio, Beeld

Visiteren, Visiter, To visit, Visitatio, Bezoeken


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_talen

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Grote glazen jaren vijftig/zestig plafonnière

Grote gele met groene en zwarte fantasie-motieven versierde jaren vijftig/zestig plafonnière met drie lichtpunten.
Prijs: € 65

Pageviews vandaag: 668.