kunstbus
Dit artikel is 16-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

syntaxis

De syntaxis v

Leer van de zinsbouw m, de manier waarop een zin is geconstrueerd.

Syntaxis is de leer van de interne bouw van woordgroepen en zinnen, d.w.z. van de wijze waarop woorden en zinsdelen worden samengevoegd tot woordgroepen of zinnen.

Terwijl het in de fonologie en de fonetiek louter gaat om de bestudering van spraak en klankwetten, en in de morfologie om de manier waarop afzonderlijke woorden zijn opgebouwd uit morfemen, houdt de syntaxis zich bezig met de manier waarop zinnen en zinsdelen (frasen) zijn opgebouwd uit kleinere eenheden tot op het woordniveau, zogeheten constituenten.

Deelgebied
De syntaxis onderscheidt zich van de fraseologie doordat deze laatste discipline zich richt op de betekenis van constituenten in een bepaalde context. Bij syntaxis gaat het uitsluitend om de onderlinge verhouding van deze zinsdelen en hun grammaticale functie binnen de zin als geheel.

Centraal staan bijvoorbeeld de verschillende mogelijke volgordes van woorden en/of zinsdelen (SVO, SOV, VSO, VOS, OSV en OVS), iets dat doorgaans min of meer vastligt, in het bijzonder bij analytische talen.

De volgorde van bepaalde woordsoorten blijkt eveneens aan regels gebonden. Zo staan het bijvoeglijk naamwoord en het telwoord in vrijwel alle talen op dezelfde plaats ten opzichte van het zelfstandig naamwoord.

Methoden
De opbouw van een zin of zinsdeel kan op verschillende manieren worden weergegeven. Bijvoorbeeld door middel van een boomstructuur, die de hiërarchie van de verschillende constituenten binnen de zin toont. De "moederknoop" staat dan voor te analyseren zin of fraseologische eenheid als geheel, de "bladeren" staan voor de afzonderlijke woorden en zinsdelen waaruit de zin of frase is samengesteld.

Een andere veel gebruikte methode voor het op deze manier "in stukken hakken" van zinnen is door middel van een formule met de vorm A = B + C + ..., etc, waarbij "A" voor de zin als geheel staat, en "B,C, ...etc." voor de afzonderlijke constituenten.

Syntaxis op taaloverstijgend niveau
Iedere taal heeft haar eigen specifieke grammatica, en daarmee haar eigen syntaxis. Dit geldt in nog sterkere mate voor talen die tot verschillende taalfamilies behoren. In de vergelijkende taalwetenschap valt op dat de woorden en zinsdelen hier vaak sterk uiteenlopende grammaticale functies hebben.

Opvallend is in dit verband bijvoorbeeld dat in synthetische talen vaak door middel van één of hooguit enkele woorden iets kan worden uitgedrukt waar analytische talen vaak een hele zin voor nodig hebben. De hiërarchische verhouding tussen woorden, zinsdelen en hele zinnen is dus in synthetische talen heel anders dan in analytische. Bij deze laatste groep spelen zaken als vaste woordvolgorde een veel belangrijker rol.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Syntaxis_(taalkunde)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 212.