kunstbus
Dit artikel is 17-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

trappen-van-vergelijking

Trappen van vergelijking

De trappen van vergelijking zijn vormen van een bijvoeglijk naamwoord en sommige bijwoorden die aangeven in welke mate de door het bijvoeglijke naamwoord uitgedrukte eigenschap of toestand vergelijkbaar is met een ander geval: in gelijke mate, in hogere mate of in de hoogste mate.

Men onderscheidt drie trappen van vergelijking:
. de stellende trap (de positief) (groot), de standaard vorm van het bijvoeglijk naamwoord
. de vergrotende trap (de comparatief) (groter) en
. de overtreffende trap (de superlatief) (grootst)

De stellende trap is gelijk aan de standaardvorm van een bijvoeglijk naamwoord.
De vergrotende trap wordt gevormd met het achtervoegsel -er.
De overtreffende trap met het achtervoegsel -st.

Bijvoeglijke naamwoorden die op een -r eindigen, krijgen in de vergrotende trap een tussengevoegde -d- (bijv. raar - raarder, ver - verder).

Voorbeelden: snel - sneller - snelst, lief - liever - liefst, geschikt - geschikter - geschiktst.

In een enkel geval zijn er afwijkende vormen voor de vergrotende en de overtreffende trap:
. goed - beter - best
. veel - meer - meest
. weinig - minder - minst
. graag - liever - liefst

Soms worden woorden gesplitst:
dichtbevolkt - dichter bevolkt - dichtstbevolkt

In het Standaardnederlands volgt na een vergrotende trap het woord dan, bijv. hij is groter/belangrijker/ouder dan ik, dus niet hij is groter als ik of hij is groter als mij. Hier worden heel vaak fouten in gemaakt.

Gebruik van meer of meest
Niet in alle talen bestaan de trappen van vergelijking zoals in het Nederlands. Het Engels kent de trappen wel (great, greater, greatest), maar niet voor alle bijvoeglijke naamwoorden. Voor de vergrotende trap worden vaak de bijwoorden "more" en "most" geplaatst. Bijvoorbeeld recent, more recent, most recent (In het Nederlands zou dit zijn recent, recenter, recentst).

Nederlandse taalgebruikers hebben soms de neiging de Engelse regels toe te passen, waardoor een anglicisme ontstaat, zoals in meest bekende in plaats van bekendste e.d. Het gebruik van uitdrukkingen als de tweede grootste in plaats van het van oudsher gebruikelijke de op één na grootste wijst ook op dat fenomeen. In het Nederlands wordt toch in principe de voorkeur gegeven aan de Nederlandse constructie, hoewel bij zeer lange woorden of woorden die met het achtervoegsel een onduidelijk woordbeeld zouden krijgen de constructie met 'meest' wel eens eenvoudiger leesbaar is.

In sommige gevallen wordt ook in standaard Nederlands de toevoeging meer of meest gebruikt. Een voorbeeld is:
. Ze zijn meer bereid tot extra financiële steun dan tot een wijziging van het beleid.

Ook bij voltooide deelwoorden die bijvoeglijk worden gebruikt:
. zij is de meest verdorven persoon die ik ooit ontmoet heb.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Trappen_van_vergelijking

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 196.